Det pågår nå et kartleggingsarbeid for å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag i tråd med krav og rammer for de nye hovedsetene. Kartleggingen er planlagt å være ferdig andre uken i september. Deretter starter arbeidet i POD med å bearbeide resultatene av kartleggingen. Sammen med andre vurderingskriterier (se nedenfor), vil dette gi grunnlag for en foreløpig anbefaling fra POD om hovedseter i de nye politidistriktene.

 

Høringsrunde

Deretter vil det bli gjennomført en høringsrunde i løpet høsten. Høringen vil starte første uka i oktober og vare i 6 uker. Dette fordi kommunestyrene skal få litt tid til å komme på plass etter kommunevalget. Det tas sikte på at høringen skal omfatte kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.

 

Høringskonferanse

POD vil arrangere en høringskonferanse i Oslo i begynnelsen av oktober. Her vil POD gjøre rede for hva som ligger til grunn for anbefalingen av nye hovedseter, og besvare spørsmål. Samme dag, vil POD være åpne for møter med høringspartene i etterkant av konferansen dersom det er behov. POD kommer tilbake med mer informasjon om konferansen.

 

Endelig beslutning

Når høringsrunden er ferdig i midten av november, starter arbeidet med å behandle alle innspill, og komme fram til en endelig beslutning. Varigheten av dette arbeidet vil avhenge av omfanget av innspill, og innholdet i disse. Det er en målsetning å beslutte hovedsetene så tidlig som mulig i desember 2015.

 

Kriterier for valg

Operasjonssentralene i de nye distriktene skal lokaliseres samme sted som politimesteren, av hensyn til den operative styringen av distriktet. Det vil ikke bli vurdert å legge hovedsetene til et sted der det i dag ikke er et politihus og operasjonssentral. Kriteriene for valg av hovedseter er basert på "Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon":

  • Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning

Det skal legges vekt på hensynet til kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning. I dette ligger blant annet kommunikasjonsmessig beliggenhet i forhold til tjenestestedene i nye pd, egnethet for lokalisering av operasjonssentralene og potensial for samlokalisering med brann og helse.

  • Krav til nærhet til tjenesten

Det skal legges vekt på grad av fysisk nærhet til brukere og publikum.

  • Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene

Det skal legges vekt på at politidistriktene skal være i stand til å rekruttere og ta vare på kvalifisert arbeidskraft. Rekrutteringsgrunnlag for operasjonssentralene vil vektlegges her.

  • Krav til infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø, offentlige myndigheter mv.

Det vil legges vekt på nærhet til politiets mest sentrale samarbeidsaktører og kapasitet i infrastruktur, samt potensial for gode samarbeidsløsninger.

  • Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken

Det skal legges vekt på lokalisering i regionale sentra der virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser.

  • Distriktspolitiske konsekvenser

Det skal det gjøres rede for konsekvensene for arbeidsmarked som mister statlige arbeidsplasser.

 

  • Nærpolitireform