- Vi er godt fornøyd med å få avklart den nye politistrukturen. Politidistriktene og våre medarbeidere har ventet på endelig beslutning. Vi er tilfreds med at resultatet i all hovedsak følger politidistriktenes og Politidirektoratets vurderinger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Les mer om beslutningen fra Justis- og beredskapsdepartementet på regjeringen.no

 

Opprettholder tre kontorer

Justis- og beredskapsdepartementet har omgjort klagene fra Hemnes kommune (Nordland politidistrikt), Stranda kommune (Møre og Romsdal politidistrikt) og Aurland (Vest politidistrikt). Disse kommunene får dermed behold sitt tjenestested. I sin klagebehandling i mars besluttet Politidirektoratet å opprettholde lensmannskontoret i Årdal. Fasiten etter klagebehandlingen er at antall lensmannskontor og politistasjoner vil reduseres fra 340 til 225.

- Nå kan politidistriktene starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil ta tid å få den nye organiseringen på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, sier Humlegård.

- Samtidig skal stadig mer av politiets innsats den kommende tiden handle om å utvikle måter å jobbe på som gir befolkningen bedre polititjenester, understreker politidirektøren.

 

Mottok 41 klager på nedleggelser

Politidirektoratet mottok totalt 72 klager innen klagefristen utløp 10. mars. Av disse ble 55 klager tatt til behandling. De resterende 17 klagene angikk forhold som ligger utenfor klageordningens virkeområde. Kommunene fikk anledning til å rette disse innenfor forskriften. Klagene omhandlet 50 beslutninger om endringer i politiets tjenestestedsstruktur. 41 av disse sakene gjaldt avvikling av et lensmannskontor. 9 av sakene handlet om inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter.

 

Bakgrunn:

  • På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, besluttet Politidirektoratet ny lokal organisering av norsk politi i januar 2017
  • Beslutningen fulgte i all hovedsak anbefalingene fra landets politimestere, som var basert på grundige lokale involveringsprosesser. I tillegg til distriktenes politifaglige vurderinger, har det vært en bred involvering av kommuner og politiets fagforeninger
  • Berørte kommuner hadde anledning til å klage på beslutningen, med frist 10. mars i år. Klageprosessen har ført til at 4 kontorer som ble besluttet avviklet i januar, ikke legges ned likevel. Først ble beslutningen om å legge ned Årdal lensmannskontor omgjort av PolitidirektoratetI dag ble det klart at beslutningene om følgende nedleggelser er omgjort i Justis- og beredskapsdepartementet: Aurland (Vest PD), Stranda (Møre og Romsdal PD) og Hemnes (Nordland PD)
  • Fasiten etter klagebehandlingen er at antall lensmannskontor og politistasjoner vil reduseres fra 340 til 225

Ved kongelig resolusjon er det også besluttet at Gratangen kommune i Troms fylke skal inngå i Nordland politidistrikt. Gratangen kommune vil samtidig inngå i Ofoten politistasjonsdistrikt. Dette har vært ønsket fra Gratangen kommune selv, og er støttet av Politidirektoratet og politimesterne i Troms og Nordland.

Relatert innhold

  • Nærpolitireform