Politidirektoratet (POD) har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å beslutte hvor hovedsetene i Norges nye politidistrikter skal ligge (også kalt administrasjonssted). Det er hovedsetene i dagens politidistrikter som er vurdert som alternativer til hovedsete i de nye politidistriktene. Andre alternativer ligger utenfor de tids- og kostnadsrammer politiet har i etableringen av nye politidistrikter.

Se forslag til hovedseter i tabellen nedenfor. Begrunnelsen for forslagene til hovedseter finner du i høringsnotatet som kan lastes ned  her

 

Viktig høring

Høringsgrunnlaget er sendt ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene i politiet, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.

- Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Når høringsfristen er over i midten av november, vil Politidirektoratet behandle alle høringsinnspillene og beslutte hovedsetene. Målet er at de endelige beslutningene foreligger så tidlig som mulig i desember.

 

Påvirker befolkningen lite

Oppgavene som skal utføres ved hovedsetet er i stor grad stedsuavhengige, og vil derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av politiets tjenester. Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skal skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens politistasjoner og lensmannskontor.

- Valg av hovedsete vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er, sier Frede Hermansen i Politidirektoratet.

 

Endringer i lokal struktur

Spørsmålet om fremtidig organisering av den lokale tjenestestedsstrukturen i politiet, og eventuell sammenslåing av lensmannskontorer, berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i distriktene.

- Endringer i tjenestestedsstrukturen vil kreve lokale prosesser under ledelse av ny politimester. Dette er prosesser som skal foregå i samarbeid med berørte kommuner, og som tidligst forventes å starte opp i siste del av 2016, understreker Frede Hermansen.

 

Politidirektoratets forslag til hovedseter i nye politidistrikter

Finnmark PD: Kirkenes*
Troms PD: Tromsø
Nordland PD: Bodø
Trøndelag PD: Trondheim
Møre og Romsdal PD: Ålesund
Vest PD: Bergen
Sør-Vest PD: Stavanger
Agder PD: Kristiansand*
Sør-Øst PD: Drammen
Oslo PD: Oslo
Øst PD: Sarpsborg
Innlandet PD: Hamar

*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.

 

  • Nærpolitireform