Politidirektoratet (POD) har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å beslutte hvor hovedsetene i Norges nye politidistrikter skal ligge (også kalt administrasjonssted). Foreløpige forslag til hovedseter ble offentliggjort 5. oktober. Etter en høringsrunde på 6 uker, og behandling av nærmere 250 høringssvar, har Politidirektoratet kommet til en endelig konklusjon.

Se listen over nye hovedseter nederst. Les mer om beslutningen i høringsnotat og beslutningsnotat her.

 

- Ta hele distriktet i bruk

Valget av hovedsete vil ha liten eller ingen betydning for folk flest. Funksjonene som skal ligge i hovedsetet er i stor grad "stedsuavhengige" og vil derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av politiets tjenester. Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skal skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens politistasjoner og lensmannskontor.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård understreker at beslutningen om hovedsetene heller ikke betyr at alle fagmiljøer skal samles et sted i distriktet.

- Hvilke fagmiljøer som skal ligge hvor, vil bli klart gjennom lokale prosesser ledet av den nye politimesteren. Det er et mål å ta hele politidistriktet i bruk, sier Humlegård.

 

Viktig høring

Politidirektoratet har endret konklusjon i to politidistrikt som følge av høringsinnspill og eget arbeid med å kvalitetssikre opplysninger. I Sør-Øst politidistrikt er det besluttet at hovedsetet blir Tønsberg. I Øst politidistrikt er det besluttet at hovedsetet blir lagt til Ski. For øvrig opprettholder Politidirektoratet de hovedsetene som ble foreslått i høringsnotatet 5. oktober.

- Vi har vært åpne for å endre konklusjoner i møte med gode argumenter og nye faktaopplysninger. Jeg vil takke alle som har bidratt med gode høringsinnspill. Vi har vurdert samtlige grundig og systematisk. Høringsrunden har bidratt til bedre og mer velfunderte beslutninger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

 

- Trygg på beslutningene

Politidirektøren har forståelse for at en del gir uttrykk for skuffelse over de endelige beslutningene.

- Det er stort engasjement for hvor de nye hovedsetene skal ligge ? både i etaten og lokalsamfunn ulike steder i landet. Mange har kjempet for sin by, og det er uunngåelig at noen blir skuffet. Jeg er likevel trygg på at vi har tatt riktige beslutninger. Totalt sett mener jeg dette gir de nye distriktene beste mulige arbeidsbetingelser for å levere gode polititjenester der folk trenger oss, sier Humlegård.

Det er hovedsetene i dagens politidistrikter som er vurdert som alternativer til hovedsete i de nye politidistriktene. Andre alternativer ligger utenfor de tids- og kostnadsrammer politiet har i etableringen av nye politidistrikter. Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som hovedsete ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.

 

Hovedseter i Norges 12 nye politidistrikter

Finnmark PD: Kirkenes
Troms PD: Tromsø
Nordland PD: Bodø
Trøndelag PD: Trondheim
Møre og Romsdal PD: Ålesund
Vest PD: Bergen
Sør-Vest PD: Stavanger
Agder PD: Kristiansand
Sør-Øst PD: Tønsberg
Oslo PD: Oslo
Øst PD: Ski
Innlandet PD: Hamar

Alle høringssvarene ble opprinnelig publisert på politi.no. I forbindelse med overgangen til nytt nettsted er ikke høringssvarene lenger tilgjengelig på politiet.no. Ta kontakt med Politidirektoratet for innsyn i dokumentene. Listen over høringsinstanser som sendte høringssvar finner du nedenfor.

 

  • Nærpolitireform