Da Politidirektoratet besluttet ny tjenestestedsstruktur 13. januar 2017, startet en periode på 8 uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet. Det kan klages på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.

Klageordningen er beskrevet i en egen forskrift: Les forskrift om klageordning for berørte kommuner (Lovdata).

 

Klagebehandlingen

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og den skal angi hvilke endringer i avgjørelsen kommunen ønsker, eller om kommunen ønsker avgjørelsen helt eller delvis opphevet på grunn av forhold ved saksbehandlingen. I tråd med Prop. 61 LS (2014-2015) og Innst. 306 S (2014-2015) vil det være adgang til å klage både på grunnlag av feil i saksbehandlingen og på innholdet i vedtaket. Det vil ved klagebehandlingen kunne legges vekt på øvrige forhold enn ivaretakelse av de prosessuelle minimumskravene, blant annet ivaretakelse av sentrale krav til politiet jfr. Prop 61 LS, kvaliteten i arbeidet som er lagt frem for kommunene i forkant, samt andre forhold som har betydning for helheten i politiets lokale tilgjengelighet

 

Sendes til Politidirektoratet

Klagene skal sendes til Politidirektoratet innen 10. mars. Alle klagene skal vurderes av Politidirektoratet, som vil ta stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

 

Anledning til å uttale seg om klager

Berørte kommuner vil få anledning til å uttale seg om de klager som fremsettes overfor Politidirektoratet. Klager vil bli forelagt for de kommuner som blir berørt, med en kort frist for uttalelse. Politidirektoratet anser kommuner i samme politidistrikt som klager som berørte kommuner.

 

  • Nærpolitireform