Av politidirektør Odd Reidar Humlegård

I sin omtale av nærpolitireformen i Dagbladet 8. mai gir lederen for Stortingets justiskomité uttrykk for både forventninger og bekymringer. Hadia Tajik er opptatt av at lokale folkevalgte involveres i tråd med Stortingets forlik når politidistriktenes lokale struktur skal endres. Det er viktig å merke seg at dette arbeidet ikke har startet ennå.

 

Gode lokale prosesser

Stortinget har gitt klar beskjed, og Justis- og beredskapsdepartementet har vært like tydelig i sitt oppdrag til politiet. Vi skal gjennomgå politiets lokale organisering, og gjøre endringer som sikrer et bedre politi. Og når vi skal finne gode lokale løsninger, så skal de lokalt folkevalgte involveres. Her har Stortinget lagt konkrete og tydelige føringer til arbeidsprosessene. Både politimesterne og jeg er svært opptatt av å skape gode og involverende prosesser lokalt.

 

Samarbeid utover høsten

Arbeidet med å endre den lokale strukturen av lensmannskontorer og politistasjoner er fortsatt under planlegging i Politidirektoratet. Men allerede nå reiser politimestrene rundt og har dialog med ordførere og kommuner. Vi får gode tilbakemeldinger på ønsket om samarbeid og involvering. Politimesterne skal foreslå endringer i tjenestestedsstrukturen i sitt distrikt etter lokale prosesser med de berørte kommunene og ansattes organisasjoner. Politidirektoratet skal ta beslutningen. Arbeidet sammen med kommunene vil i all hovedsak foregå i andre halvdel av 2016. Det tas sikte på å beslutte ny lokal struktur så tidlig som mulig neste år.

 

Tettere samarbeid er viktig

Vår erfaring fra tilsvarende endringer viser at godt lokalt samarbeid er avgjørende for å lykkes. Jeg er helt enig med Hadia Tajik i at god involvering og lokalt eierskap til løsningene er nødvendig for en vellykket reform. Det er mye godt samarbeid mellom politi og kommuner i dag. Men norsk politi vil bli bedre av et enda tettere og mer strukturert samarbeid med kommunene. Både når vi skal endre politiets organisering, og i det daglige arbeidet for å forebygge kriminalitet og sikre trygge lokalsamfunn. Derfor er også en styrking av samarbeidet med kommunene en viktig del av nærpolitireformen.

  • Nærpolitireform