Gjennom nærpolitireformen har Stortinget gitt politiet i oppdrag å gjennomgå sin lokale organisering, og mandat til å beslutte endringer som sikrer et bedre politi.

- Den nye strukturen danner grunnlag for at politiet kan levere en bedre polititjeneste der folk bor og ferdes i det daglige. Politiet skal bruke mer ressurser på å være tilstede når behovet er størst, og styrke både forebygging, etterforskning og beredskap, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

 

221 lensmannskontor og politistasjoner

Politiets nye organisering innebærer at landets 12 politidistrikter deles inn i totalt 116 lensmanns- og politistasjonsdistrikter. Antall tjenestesteder reduseres fra 340 til 221. Det er i hovedsak små lensmannskontorer som avvikles, med i gjennomsnitt 4 ansatte. Når endringene er gjennomført, vil befolkningen i Norge kunne oppsøke politiet på 66 ulike politistasjoner og 155 lensmannskontor. 98,6 prosent av befolkningen vil med den nye organiseringen kunne kjøre til sitt nærmeste kontor på under 45 minutter.

 

Et bedre nærpoliti

- Endret organisering er ikke nok alene. Gjennom nærpolitireformen skal vi samtidig heve kvaliteten på politiets innsats gjennom nye og bedre måter å jobbe på og bedre arbeidsverktøy. Både forebygging, etterforskning og beredskap skal styrkes. I tillegg vil et tettere og mer strukturert samarbeid med den enkelte kommune og andre samarbeidspartnere være en nøkkel for å gi befolkningen et enda bedre nærpoliti, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Han understreker at høstens dialog mellom politi og kommuner lokalt gir et unikt utgangspunkt for videre samarbeid om å skape trygge lokalsamfunn i årene som kommer.

 

Involvering og beslutning

Høsten 2016 gjennomførte politidistriktene et omfattende arbeid for å komme fram til forslag ny lokal organisering. I tillegg til distriktenes politifaglige vurderinger, har det vært en bred involvering av kommuner og politiets fagforeninger. Politiet har fått totalt over 400 høringsinnspill om endringene. Basert på dette, leverte politimesterne sine tilrådninger om ny organisering i midten av desember 2016. Politidirektoratets beslutning om ny organisering følger i all hovedsak politimesternes anbefalinger. Etter nasjonale vurderinger har Politidirektoratet i tillegg besluttet å videreføre fire lensmannskontor i tre politidistrikter. Kontorene ligger i områder i Norge med lange reiseavstander og relativt stor befolkning.

 

Klageordning

Berørte kommuner har anledning til å klage på Politidirektoratets beslutninger om ny tjenestestedsstruktur, med frist 10. mars. Klagene sendes til Politidirektoratet. Politidirektoratet vil ta stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

Les forskrift om klageordning for berørte kommuner (lenke til Lovdata)

 

Endringer etter nasjonale vurderinger

Beslutningen om ny lokal organisering av norsk politi følger i all hovedsak tilrådingene fra landets politimestere

Politidirektoratet beslutter at fire lensmannskontor opprettholdes i tillegg til forslagene fra politimestrene:

 • Grane og Hattfjelldal lensmannskontor (Nordland politidistrikt)
 • Tysfjord lensmannskontor (Nordland politidistrikt)
 • Smøla lensmannskontor (Møre og Romsdal politidistrikt)
 • Drangedal lensmannskontor (Sør-Øst politidistrikt)

 

Tall og fakta om ny organisering av norsk politi:

 • 12 politidistrikter (fra 01.01.16)
 • 116 lensmanns- og politistasjonsdistrikter
 • 221 lensmannskontor og politistasjoner
 • 126 tjenestesteder legges ned, og 7 nye opprettes. Totalt blir det 119 færre tjenestesteder.
 • I snitt 30 km fra avviklet kontor til nærmeste videreførte
 • 98,6 prosent av befolkningen i Norge vil kunne kjøre til sitt nærmeste kontor på maksimalt 45 minutter.
 • Omlag 500 av politiets medarbeidere jobber på kontorer som skal avvikles - i snitt 4 på hvert kontor
 • Det utgjør om lag 3 prosent av politiets medarbeidereDet har vært en bred involvering av berørte kommuner i arbeidet med endringene
 • Politiet har fått inn over 400 høringsuttalelser i arbeidet - samtlige er vurdert både lokalt og nasjonalt
 • Av 400 høringssvar kom drøyt 330 fra kommuner. Øvrige høringsuttalelser kom fra fylkeskommuner, fylkesmenn, ulike regionråd, samarbeidsråd og andre lokale aktører. Lokale fagforeninger har også gitt høringsuttalelser de fleste steder
 • Nærpolitireform