Overordnet organisasjonsmodell for nye politidistrikter

Hensikten med en mer enhetlig organisering av politidistriktene er å skape forutsetninger for en mer lik kvalitet i politiets oppgaveløsning. Organisasjonsmodellen skal understøtte oppgaveløsning og ledelse i politiet, og legge til rette for at samfunnsoppdraget kan løses på en god måte. Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skal skje i de geografiske driftsenhetene. Inndeling av de geografiske driftsenhetene (GDE), og gjennomgang av den lokale tjenestestedsstrukturen i distriktene, vil skje senere.

 

Funksjonelle enheter og staber

De funksjonelle driftsenhetene skal i hovedsak organiseres slik at de understøtter tjenesteproduksjonen i geografiske driftsenheter, og har fagansvar og fagmyndighet. Samtlige politidistrikter vil ha en felles operativ enhet og en felles påtaleenhet. De største distriktene vil i tillegg ha egne enheter for forebygging, etterforskning, sivil rettspleie og forvaltning. De mindre distriktene vil ha en samlet enhet for forebygging og etterforskning, samt en samlet enhet for forvaltning og sivil rettspleie. Samtlige politidistrikter skal ha lederstøttestaber for henholdsvis virksomhetsstyring, kommunikasjon, samt HR og HMS. Oslo politidistrikt blir be

 

Lokale prosesser ga ikke endinger

Politidirektoratet og tjenestemannsorganisasjonene startet forhandlingene om en overordnet organisasjonsmodell for nye politidistrikter høsten 2015. Det ble gjennomført flere sonderings- og forhandlingsmøter uten at partene kom til enighet. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen besluttet en overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene 17. februar, med mulighet for enkelte justeringer lokalt innen 15. mars. Forutsetningen for eventuelle justeringer var at alle parter lokalt i politidistriktene var enige i endringene. De lokale prosessene førte ikke til endringer i organisasjonsmodellene.

 

Besluttede organisasjonsmodeller

I vedlegget til høgre er de besluttede modellene beskrevet (det tas forbehold om at eksakte skrivemåter i organisasjonsmodellene kan bli justert).

  • Nærpolitireform