- Politiet skal styrke sitt arbeid med å forebygge kriminalitet. Trygge lokalsamfunn forutsetter godt og gjensidig forpliktende samarbeid mellom politiet, kommunene og andre lokale aktører. Politikontaktene vil ha en nøkkelrolle i dette samarbeidet, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Uniformert og tilstede

Politikontakten skal jobbe forebyggende og være tilstede i uniform i den enkelte kommune en eller flere dager i uken. Dette kommer i tillegg til politidistriktets ordinære patruljevirksomhet, og øvrige aktivitet. Politikontakten vil være fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og lokale samarbeidspartnere. Politiet har nå utnevnt politikontakter til alle landets kommuner.

- Arbeidet er nå i oppstarten. Rollen som politikontakt skal tilpasses den enkelte kommunes behov og utfordringsbilde. Derfor vil både omfanget av rollen og måten å jobbe på kunne variere fra kommune til kommune. Det er viktig at politiet og den enkelte kommune nå utvikler dette sammen i tiden som kommer, sier Håkon Skulstad. 

Skal kjenne kommunen

Politikontaktene skal kjenne politiets arbeidsområder godt, og ha bred kompetanse og ha erfaring innen forebyggende politiarbeid. En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de skal jobbe med. I tillegg til kommunen, vil både det lokale næringslivet, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører være viktige samarbeidspartnere for politikontakten.

- Politikontaktene skal styrke koplingen mellom lokalsamfunnet og politiet. De er en del av et større forebyggende fagmiljø i politidistriktet, som også sikrer et regionalt blikk på viktige utfordringer. Politikontaktene vil jobbe tett med politiets øvrige fagmiljøer innen for eksempel etterretning og beredskap, for å sikre felles kunnskap og bidra til at det settes inn tiltak før kriminalitet skjer, sier Skulstad.

Politiråd i alle kommuner

De fleste stedene i landet møtes politiet og kommunene jevnlig i politiråd der man enes om felles utfordringer og legger gjensidig forpliktende planer. Dette skal nå på plass i alle kommuner. Her etableres et felles kunnskapsgrunnlag, ansvar fordeles og gjensidig forpliktende avtaler inngås, blant annet om vakt- og beredskapsordninger og forebygging. Kommunene har ansvar for og oversikt over områder som er viktige i det lokale forebyggingsarbeidet, som for eksempel skole, helse, rus og integrering. Politikontakten vil følge opp de gjensidig forpliktende planene lagt i politirådet, og bidra til gjennomføringen i det daglige arbeidet.

Fakta om politikontakten:

  • Som en del av nærpolitireformen etableres det politikontakter i alle landets kommuner
  • Sammen med politirådet, er politikontakten viktige tiltak for å sikre et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politi og lokalsamfunn15. juni har politidistriktene utnevnt dedikerte politikontakter for hver av kommunene innen sitt område
  • Sammen med kommunen skal politikontakten jobbe for å forebygge kriminalitet, basert på et felles kunnskapsgrunnlag
  • Politikontakten skal være et fast kontaktpunkt mellom politiet, kommunen, næringsliv og andre lokale aktører
  • Politikontakten skal være uniformert og tilstede i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og lokale behov
  • Politikontakten skal være pådriver for at politirådet fungerer godt og følge opp gjensidig forpliktende avtaler i det daglige

Møt fire politikontakter

  • Nærpolitireform