Det er politimesterne som har ansvaret for å foreslå en ny tjenestestedstruktur i sitt distrikt, etter involvering av berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjoner. Arbeidet i styringsgruppene går nå mot slutten. I midten av oktober legger politimesterne fram foreløpige forslag til ny lokal organisering på høring. Etter en seks ukers høringsperiode blant berørte kommuner, skal politimesterne komme med sin endelige tilrådning til Politidirektoratet - som har beslutningsmyndigheten.

 

Beslutning i januar

Politidirektoratet vil bruke julen og de første ukene i 2017 på å behandle politimesternes tilrådninger, og vurdere disse opp mot gjeldende krav og retningslinjer. Direktoratet vil gjøre en helhetlig nasjonal vurdering av tilrådningene, som skal sikre at politidistriktene har en mest mulig lik forutsetning for å levere gode polititjenester. Samtidig skal det tas nødvendig hensyn til lokale forskjeller og behov.

- Det er viktig at de lokale prosessene i samspill mellom politiet og kommunene når får gå sin gang. Det er der grunnlaget for gode lokale løsningene legges. Det er ikke noe mål i seg selv å komme ned på et lavest mulig antall tjenestesteder. Det viktige er at vi finner en organisering som skaper et best mulig nærpoliti, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

 

Nedre grense på 210

Stortinget har satt en nedre grense på antall tjenestesteder på 210. Det betyr at POD må ta en samlet vurdering av de anbefalte løsningene. Dersom tilrådningene fra politimesterne totalt blir lavere enn 210, vil Politidirektoratet foreta justeringer i tett dialog med politimesterne. Det anslås at Politidirektoratet vil fatte sin beslutning i midten av januar.

Når direktoratet har besluttet ny tjenestestedsstruktur, starter en periode på 8 uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet dersom de mener beslutningene ikke fyller de prosess- og kvalitetskrav som er satt av Stortinget. Alle klagene skal vurderes av POD, som vil ta stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

  • Nærpolitireform