- Vi har fått bred støtte fra Stortinget for denne reformen, en støtte som er avgjørende for gjennomføringen. Vi er veldig glade for at vi nå har fått det fundamentet vi trenger for å videreutvikle norsk politi. Nå starter vi arbeidet med å reformere politiet i tråd med Stortingets beslutning. Det vil bli en krevende prosess å få gjennomført alle endringene, men vi er allerede godt i gang med planleggingen av flere av dem, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Etter at Stortinget formelt vedtok ny politireform onsdag 10. juni, skal Justis- og beredskapsdepartementet gi Politidirektoratet et oppdragsbrev. Det er ventet at oppdragsbrevet fra departementet vil legge føringer på hva slags prosess politiet skal ha i gjennomføringen av reformen.

Politidirektoratet planlegger å lyse ut nye politimesterstillinger før sommeren. Samtidig starter en prosess med å bestemme nytt hovedsete i de 12 distriktene. Planen for hvordan etableringen av nye distrikter skal gjennomføres skal legges frem i oktober 2015. Arbeidet med endring i antall tjenestesteder vil først starte en stund etter at nye politimestre er på plass i 2016.

- Vi skal også ha åpne og transparente prosesser knyttet til de viktige valgene om endring av hovedseter og reduksjon i antall tjenestesteder. Vi skal også gjennom hele reformen fortsette å levere gode tjenester til publikum, sier Humlegård.

  • Nærpolitireform