Politiet i Nordland har siden sommeren 2016 satt av store ressurser for å jobbe med Tysfjordsakene. Hovedfokuset til politiet har hele tiden vært å kartlegge omfanget av seksuelle overgrep, etterforske sakene og forebygge nye overgrep. Det er viktig for politiet å understreke at selv om en del av forholdene etter loven vil være foreldet så har informasjon om disse sakene vært et svært viktig bidrag i politiet sitt arbeidet med Tysfjordsaken.

Etterforsker svært alvorlige saker

De 120 sakene som politiet har registrert omhandler svært alvorlige straffesaker. Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang, samt andre seksuelle krenkelser. De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7-16 år da de seksuelle overgrepene ble begått. Politiet er stort sett ferdig med avhør av de fornærmede og de fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat, med unntak av noen få saker som nylig er opprettet.

Det er gjennomført vitneavhør i tilnærmet alle saker og i noen saker er det avhørt flere vitner. Endel avhør er gjennomført som tilrettelagte avhør. Det vil si avhør av barn og ungdom eller spesielt sårbare personer. De fleste tilrettelagte avhørene er foretatt ved Statens Barnehus i Bodø, mens noen er gjennomført på barnehus andre steder i landet.

Det er i tillegg gjennomført avhør av flere mistenkte. Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som politiet vil fortsette i tiden fremover.

Tatt ut 11 siktelser

Det er pr i dag tatt ut siktelse i 11 saker mot en gjerningsperson. Saken ligger til behandling hos Statsadvokaten i Nordland og saken er forhåndsberammet til oktober 2017. Det antas at det frem mot høsten vil bli tatt ut siktelser/tiltaler i flere saker, uten at vi på dette stadiet kan si noe mer konkret om antall saker. En god del av saken ligger 20 til 40 år tilbake i tid og mange vil således etter loven være foreldet. Disse sakene vil i tiden fremover bli henlagt. Fornærmede og mistenkte vil fortløpende bli orientert om utviklingen i deres sak.

Det presiseres at selv om et visst antall saker henlegges fordi de er foreldet, så har den enkelte sak vært en viktig informasjonskilde for politiet. Dette fordi denne informasjon har bidratt til å gi politiet et godt bilde av omfanget av overgrepene i Tysfjord, det har bidratt til informasjon i andre saker og det har vært viktig i forhold til det forebyggende arbeidet som pågår. I tiden fremover vil det bli et økt fokus på forebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Det understrekes at dette arbeidet ikke kan gjøres av politiet alene, men i samarbeid med andre aktuelle aktører som f.eks. kommunen, barnevern, skole, spesialisthelsetjenesten mv.

Kan være saker politiet ikke har fått kunnskap om

Politiet mener at det fremdeles er grunn til å tro at det kan være saker av nyere dato som politiet ikke har fått kunnskap om. Det er derfor fremdeles viktig at de som har informasjon om seg selv eller andre, tar kontakt med politiet.

Ta kontakt med ditt lokale lensmannskontor eller ring politiet direkte på 02800.

Status pr 10.mai 2017

  • Det er opprettet i overkant av 120 sedelighetssaker.
  • Størstedelen av overgrepene er skjedd i Tysfjord kommune. Noen av overgrepene har skjedd andre steder, men av gjerningspersoner hjemmehørende i Tysfjord kommune.
  • I tillegg er det to anmeldelser om brudd på avvergelsesplikten (anmeldelsen mot Tysfjord lensmannskontor behandles av Spesialenheten for politisaker), samt 3 trusselsaker.
  • Det er registrert mer enn 70 fornærmede.
  • De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7-16 år da de seksuelle overgrepene ble begått.
  • Det er registrert mer enn 80 mistenkte.
  • Prosjektet vil fortsette sin jobb i tiden fremover og vil fremdeles være sammensatt av to jurister og flere etterforskere fra Nordland politidistrikt. I tillegg vil Kripos fortsette sin bistand.