Av politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Noe av diskusjonen den siste tiden er preget av bekymring for sentralisering av ressurser og ansvar. Den bekymringen skal vi ta på alvor. Det kan være vanskelig å forstå at det skal bli bedre polititjeneste lokalt, når politidistrikt og lensmannskontor slås sammen og blir færre. Men målet er at politiet skal settes i stand til å løse oppdrag bedre og med likere kvalitet, uansett hvor du bor. Det er i dag for store forskjeller på den tjenesten som tilbys. Den siste tids oppmerksomhet om etterforskning av voldtekt er et eksempel på uakseptable forskjeller i kvaliteten på etterforskning og påtalearbeid.

Politireformen handler også om å ruste oss til å forebygge og bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet. Kriminaliteten foregår i lokalsamfunnet, men må ofte bekjempes nasjonalt og internasjonalt. Vi må dessuten bli bedre til å bekjempe den kriminaliteten som foregår innenfor fire vegger og bak lukkede dører, og som ofte rammer de mest sårbare blant oss. Cyberkriminalitet påkaller også vesentlig større oppmerksomhet i årene fremover.

Sårbart med for små miljøer

Vi har i dag ca 350 lensmannskontor og politistasjoner. 139 av disse har færre enn fem medarbeidere. Dette utgjør til sammen ca 350 medarbeidere som dekker polititjenesten for fire prosent av landets befolkning. Det gjøres mye godt arbeid fra disse tjenestestedene, og vi må fortsatt ha små lensmannskontor med vaktsamarbeid og reservetjeneste. Men de minste tjenenestestedene er sårbare når det gjelder evne til å drive god vaktberedskap, komplisert etterforskning og forebyggende arbeid. Ved å være færre steder, kan vi faktisk være mer tilstede.

Det er også for store forskjeller i kvalitet og effektivitet mellom de 27 politidistriktene. Der vi har slått sammen mindre tjenestesteder til større enheter, ser vi at innholdet i tjenesten blir langt bedre. Vi går ikke inn i ukjent landskap.

Politidirektoratet har nylig gjennomført en spørreundersøkelse som ikke overraskende viser at folk flest er mer opptatt av at politiet kommer når det trengs, enn at det finnes lensmannskontor der du bor.

Mer involvering, nasjonale krav og flere på jobb

Også ved politireformen for snart 15 år siden var målet å få bedre polititjenester til befolkningen. Vi må erkjenne at etablering av operasjonssentraler og styrking av fellesfunksjoner gikk på bekostning av synlig og tilgjengelig politi.

Flere tiltak skal sikre at vi lykkes bedre denne gangen. Ved sammenslåing av tjenestesteder skal kommunene involveres på en bedre måte. Erfaring viser at god involvering av kommunene gir gjensidig forståelse og bedre resultater. Ved ny organisering stilles det nå nasjonale krav til nærhet og tjenestens innhold. Det er satt krav til reiseavstand til nærmeste tjenestested. Responstidskravet som ble innført i år er en garanti for at politiet kommer, selv om vi flytter fra kontoret.

En avgjørende forskjell fra forrige reform er den store satsningen på økt bemanning. Fra 2008 til 2011 var det en økning på kun 50 nye politistillinger. De siste tre årene har vi fått en vekst på over 1000 politistillinger, en satsning som fortsetter i årene fremover.

Ledelse OG kultur

Noen mener at det er for mye fokus på struktur og organisering, og at ledelse og kultur er viktigere. Vi har naturligvis opptatt av både struktur og kultur. Hvis kultur defineres som ?måten vi gjør det på hos oss?, er det lett å se sammenhengen. I dagens struktur er det lite som er ensartet. Ingen politidistrikt er likt organisert. Det er store forskjeller på hvordan man arbeider, på kvalitet og effektivitet, og vi lærer for lite av de beste. Politidistriktene har videre store forskjeller i antall tjenestesteder og dermed lederspennet.

De nye politidistriktene vil bli organisert etter en hovedmodell som sikrer kompetanse innenfor forebygging, etterforskning og operative tjenester. Lik organisering sikrer likere og bedre polititjenester, letter kunnskapsoverføring mellom distriktene og bedre resultatoppfølging.

I ny struktur skal politimestre, særorgansjefer og ledelsen i Politidirektoratet utgjøre politiets nasjonale etatsledelse. Politimestrene vil kunne fremme distriktets lokale utfordringer og delta i beslutningene om ressursfordeling og mål- og resultatkrav. Det vil gi distriktene en langt sterkere stemme enn hva som er tilfellet i dag, og det vil styrke samarbeidet over distriktsgrenser. Ledelsesutvikling og fokus på medarbeiderskap vil uten tvil bli sentralt i reformarbeidet.

Tyngre spesialistmiljøer lokalt

De nye distriktene skal løse flere kompliserte saker i eget lokalmiljø. Et nært og tilstedeværende politi som understøttes av tyngre spesialistmiljøer fra eget politidistrikt, skal etableres. I dag er mange av de minste politidistriktene avhengig av bistand fra spesialistmiljøer i Oslo, men som ikke alltid har kapasitet. Det er derfor innbyggerne på de små tjenestestedene og i de minste politidistriktene som taper i kampen om mer tilgjengelig politi, og som har mest å vinne på å bli en del av noe større. Politidistriktene skal bli store nok til å kunne yte bedre kvalitet på tjenesten der folk bor landet rundt. Vi er på jobb for å sikre best mulig polititjenester til publikum. Bare ved å lykkes med dette, kan vi gjøre oss fortjent til den høye tilliten vi i dag nyter.