- Vi har lagt bak oss et krevende reformår der mange har nedlagt en betydelig innsats. Det fortjener alle i politiet stor honnør for. Vi er glad for rapporten fra DIFI som gir oss grundig tilbakemelding på hvordan ansatte og våre viktigste samarbeidspartnere opplever reformen. Rapporten blir viktig for oss i det videre reformløpet, sier Håkon Skulstad.

DIFIs oppdraget vil gå over fire år. I 2017 vil tema for evalueringen til DIFI være ledelse, kultur og holdninger. Den avsluttende delen av evalueringen (2018-2019) skal se på om målene med reformen blir nådd, samt evaluere tjenestestedsstrukturen.

DIFI peker på følgende styrker ved reformen

 • Ansatte ønsker endring.
  Det er et hovedtrekk fra intervjuene at mange er klare for og ønsker endring. Mange trekker frem mer målrettet innsats på forebygging og etterforskning, større og sterkere fagmiljøer og økt vekt på kompetanseutvikling som særlig viktige mål. Kvalitetsdelen oppleves av mange som viktigere enn strukturdelen, selv om noen også ser sammenhengen mellom de to.
 • God dialog med kommunene.
  Politimestrene gir gjennomgående uttrykk for at de opplever at prosessen med kommunene har fungert bra og at de i begrenset grad har fått klager fra kommunene på manglende involvering. Samtidig er en del kommuner ikke fornøyde med utfallet av prosessen.
 • Reformen er i rute.
  Politiet har gjennomført eller er i sluttfasen med de tiltakene som har vært planlagt. Stor innsats fra mange og grunnlaget ligger der for å gå videre i reformarbeidet. •Nasjonal ledergruppe betegnes som et løft – særlig sammenlignet med de tidligere politisjefmøtene. Blir reelle diskusjoner, politimestrene gir uttrykk for at de får innflytelse på de beslutninger som politidirektøren skal fatte. Viktig for koordinering og samkjøring av etaten.
 • Prosjekt nye politidistrikt (PNP) får mye god tilbakemelding.
  Det er tett kontakt mellom de sentrale og lokale prosjektene. Gode arbeidspakker.
 • Forholdet til tjenestemannsorganisasjonene er stort sett godt.
  Både politimestre og tillitsvalgte gir uttrykk for at samarbeidet lokalt i forbindelse med gjennomføring av reformen i all hovedsak har fungert godt. Både POD og tjenestemannsorganisasjonen viser til at det tett og god dialog også på sentral nivå.
 • POD har ledelse med mer sammensatt kompetanse.
  Det merkes særlig på styrings- og HR-siden.
 • Åpenhet verdsettes.
  Mange ansatte i etaten mener nærmeste leder verdsetter åpenhet og samarbeid på tvers. 78 prosent er helt eller delvis enig i dette.
 • Politiet er gode "når det gjelder".
  Representanter for kommunene opplever politiet som profesjonelle og svært flinke til å håndtere mennesker i vanskelig situasjoner. Samarbeid med AMK-sentralen beskrives som gjennomgående god. Mange roser også politiets forebyggende rolle blant annet gjennom tilstedeværelse på skolene.

DIFI peker på følgende utfordringer ved reformen

 • Liten tro på reformen.
  Det er liten tiltro til at reformen vil lykkes – blant ansatte i politiet, kommunene og i allmenheten.
 • Nærpolitibegrepet er en betydelig kommunikasjonsutfordring.
  Både politiet og "folk flest" ser at det sentraliseres. Mange mener allerede i dag at politiet ikke er "nært" nok når noe skjer.
 • Økonomi og ressurser.
  Stramme budsjetter er krevende for gjennomføring av reformen. Reformen tar mye lederkapasitet. Usikkerhet knyttet til om nødvendig IKT-systemer er på plass.
 • For svak involvering.
  Organisasjonene opplever at de blir hektet på prosessen for sent. Flere kommuner mener de ikke blir hørt i tilstrekkelig grad.
 • Politikontaktrollen er uklar.
  Stor usikkerhet om hvordan denne rollen skal utvikles. Noen kommuner forventer at politikontakten skal være mye til stede, mens andre knapt kjenner til ordningen.
 • Målkonflikter.
  Likere polititjenester versus krav til beredskap. Mer tilstedeværelse versus et politi som arbeider mer effektivt. Effektmålene oppleves som i overkant ambisiøse.

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet på regjeringen.no.

Du kan lese mer og laste ned rapporten Evaluering av nærpolitireformen. Statusrapport 2016 på Difis sider.