- Nok en gang vil jeg beklage de ekstra belastningene politiets håndtering av Monikas død har medført for hennes mor, Christina, og andre nære pårørende, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

- Videre ønsker jeg å gi Robin Schaefer annerkjennelse for å ha stått opp for det som viste seg å være alvorlige mangler ved etterforskningen av saken, og på den måten sørget for at saken ble gjenopptatt. Han har ikke hatt noe annet enn edle motiv, sier Humlegård.

Varsler gjennomgang

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har advokatfirmaet Wiersholm gransket hvordan arbeidsgiver (Hordaland politidistrikt) håndterte politietterforsker Robin Schaefers varsel i Monika-saken.

Både denne rapporten, og andre varslingssaker i Hordaland, viser at politiet trenger en gjennomgang av varslingsreglene i etaten og sikre god informasjon og opplæring om disse, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Dårlig ytringsklima

Wiersholm skildrer i sin rapport et internt ytringsklima der det er vanskelig å si fra og komme med kritiske bemerkninger og spørsmål i vanskelige saker - selv om ikke alle opplever det sånn, eller har samme forståelse av hendelsene rundt gjenopptagelsen og deretter varslet.

Jeg vil jobbe for å få til en kultur der det er åpenhet for å si fra om alle typer forhold som er kritikkverdige, enten det dreier seg om politifaglige rutiner som ikke blir fulgt, eller andre kritiske spørsmål rettet mot interne arbeidsforhold, sier Humlegård. Varsling er siste siste utvei for en som vil melde fra om kritikkverdige forhold.

I rapporten blir rollen til Politidirektoratet (POD) kritisert. Det blir blant annet pekt på at POD i et møte høsten 2014 med bl.a. Schaefer har forsterket hans inntrykk av et ønske om "å legge lokk på saken". Uttalelser gitt på det møtet kunne misforstås, og Politidirektoratet har i ettertid beklaget dette. Det har aldri vært PODs intensjon å forhindre en varslingssak.

Nye politimesterstillinger utlyst

- Jeg mener det raskt må på plass en ny ledelse i distriktet som kan ta tak i de utfordringer innen ledelse, kultur og holdninger som er avdekket. Det fortjener alle de dyktige medarbeiderne i distriktet, som hver dag gjør en god jobb. I forbindelse med politireformen er de nye politimesterstillingene lyst ut, og ny ledelse skal på plass så raskt som mulig i det nye Vest politidistrikt.

Politimester Geir Gudmundsen trådte til side i februar og har siden vært innbeordret i POD. Utover det kan ikke Politidirektoratet gå inn på om dette får personalmessige konsekvenser.

Styrking av etterforskning og lederfunksjonen

Monika-saken har allerede ført til endringer på nasjonalt nivå når det gjelder etterforskning av alvorlige saker: Henleggelse av mistenkelige dødsfall skal sendes statsadvokaten for henleggelse. Vi har opprettet "Enheten for etterforskning av alvorlige uoppklarte saker" (også kalt Cold Case-enhet). For det tredje vil vi i forbindelse med etablering av nye politidistrikt se på hvordan vi kan få til en "second opinion", altså sikre at en sak kan sees på med nye øyne av en annen påtaleansvarlig eller at saken overføres til et annet politidistrikt.

Videre var Politidirektoratet allerede i gang med, før Monika-saken, å se på hvordan etterforskningsfaget kan styrkes i politiet. Dette arbeidet fortsetter. POD vil gjennomføre lederutviklingsprogram for politiledere, der arbeidsgiverrollen og denne saken, blir en sentral del.

- Vi vil nå lese rapporten grundig for å lære, og for å forebygge at slike hendelser skal skje igjen, avslutter politidirektøren.