Av politidirektør Odd Reidar Humlegård

VG har nå gjennom en drøy uke tegnet et bilde av at Politidirektoratet motsetter seg samlokalisering av nødmeldesentralene til brann, politi og helse.

Avisen har i flere av disse sakene gjengitt enkelte formuleringer i en muntlig form, tatt ut av en sammenheng som ikke er representativt for alvoret vi har lagt i saken og gjennomføring av nærpolitireformen. Noen av disse formuleringene er uheldige, og kan dessverre gi inntrykk av at vi ikke har tilstrekkelig respekt for politiske føringer.

Senest mandag skriver VG at vi ønsket å blokkere samlokalisering i Bodø, og på lederplass skriver de at vi aktivt har motarbeidet politikerne. Begge deler er feil.

Vi har tvert om hatt en løpende og god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet gjennom hele prosessen vedrørende hovedsetevalg og arbeidet med samlokalisering av nødetatene.

Jeg har behov for å presisere følgende:

Helse, brann og politi sammen: muligheter og utfordringer

For at nødmeldesentralene til brann, politi og helse skal kunne samlokaliseres kreves det beslutninger hos alle tre etater. Da vi høsten 2015 arbeidet med å fastsette hvor de nye hovedsetene inkludert operasjonssentralene i de nye politidistriktene skulle ligge, forelå det vedtak om å samlokalisere brann og politi sine sentraler. Samtidig med vår prosess, utredet Helse og omsorgsdepartementet hvordan de skulle organisere sin nødmeldetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet konkluderte med at en eventuell samlokaliseringsprosess må baseres på lokale forutsetninger og frivillighet. Dette har vi naturligvis måttet forhold oss til.

POD har et tett og godt samarbeid med DSB når det gjelder samlokalisering med brann, gjennom oppfølgingsmøter 1-2 ganger i måneden. Dette samarbeidet har bidratt til at vi i løpet av våren 2018 vil vi ha fem nye operasjonssentraler og i Bodø blir også helse med. Vi arbeider videre med å samlokalisere nødmeldesentralene i flere distrikt, men her er det lenger fram blant annet på grunn av utfordringer knyttet til bygningsmasse og økonomi.

Fra 27 til 12 politidistrikt

Da vi gikk fra 27 til 12 politidistrikt fikk naturlig nok de sammenslåtte distriktene behov for flere ansatte på sine operasjonssentraler for å fylle sin nye rolle. Styrket bemanning ved sentralene er også en viktig oppfølging etter lærdommene fra 22. juli 2011. Å samlokalisere tre større nødmeldesentraler vegg-i-vegg i samme etasje, slik oppdraget tilsa, var utfordrende å få til. Dette krevde flere nødvendige avklaringer mellom departement og direktorat. At Politidirektoratet tok opp slike forhold var ikke for å motsette seg politiske føringer, men for å sikre et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Samlokalisering i Sør-Øst politidistrikt

Etter en omfattende høring besluttet POD å legge hovedsetet for det nye Sør-Øst politidistrikt til Tønsberg fremfor Drammen. Beslutningen bygget på en vurdering av mange relevante faktorer, der potensialet for gode løsninger for operasjonssentral og samlokalisering inngår. Det å ikke videreføre de allerede samlokaliserte nødmeldesentralene i Drammen har ført til mye diskusjon. Grunnlaget for beslutningen har vært offentlig tilgjengelig siden den ble fattet i desember 2015. Det er her viktig å huske på at de eksisterende nødmeldesentralene i Drammen bare hadde kapasitet til å dekke mindre deler av det nye distriktet. Tidligere Søndre Buskerud politidistrikt dekket i underkant av 200.000 innbyggere, mens det nye Sør-Øst skal ivareta over 700.000 innbyggere.

I Tønsberg lå det til rette for å samlokalisere nødmeldesentralene for politi, helse og brann for hele det nye distriktet i eksisterende bygg. Politiet i Tønsberg har over tid hatt behov for større arealer som nå blir realisert gjennom et tilstøtende bygg. Distriktet har funnet det mest formålstjenlig å fortsette planleggingen av de samlokaliserte nødmeldesentralene i disse nye lokalene.

Felles nødmeldesentral i Bodø

I 2014 var daværende politimester i Salten, engasjert i arbeidet for å etablere felles nødmeldesentral med alle tre nødetatene lokalisert i Bodø. På dette tidspunktet ventet vi imidlertid på Stortingets beslutning om antall politidistrikt og hvor de geografiske grensene skulle gå. Det var heller ikke bestemt at POD skulle tillegges oppgaven med å beslutte hovedsete, og dermed hvor operasjonssentralene skulle ligge i de nye distriktene.

POD kunne naturligvis ikke forskuttere politiske beslutninger eller forplikte politiet til langsiktige leieavtaler før distriktstruktur og hovedseter var besluttet. Derfor var det i ikke mulig for politiet å gå videre med initiativet i Bodø. Dette var også i overensstemmelse med departementets syn.

Også andre politidistrikter måtte sette tilsvarende bygge- og husleieprosjekter på vent for å unngå bindinger i forkant av politisk behandling av politireformen, og POD hadde allerede i september 2013 besluttet midlertidig stans i denne type forpliktelser .

Etter en omfattende nasjonal prosess, herunder behandling av 250 høringssvar, ble Bodø valgt som hovedsete i Nordland i desember 2015. Med utgangspunkt i et godt fundert anbefaling fra nåværende politimester i Nordland, ga POD i februar klarsignal til å gå inn i den felles samlokaliseringsløsningen, som åpner i disse dager.

Vi har under hele prosessen med etablering av nye operasjonssentraler og samlokalisering, hatt en utstrakt dialog med departementet og med samarbeidspartnere for å få til et godt resultat i tråd med Stortingets føringer. Vi får i løpet av et snaut år fem samlokaliserte sentraler, og fortsetter arbeidet med på sikt å finne gode løsninger i enda flere distrikter.