Av Politidirektør Odd Reidar Humlegård

I VG i dag kan vi lese om prosessen med å samlokalisere nødmeldesentralene for brann, politi og helse. Vi kjenner oss ikke igjen i VGs fremstilling. VG har gjengitt enkelte formuleringer i en muntlig form, tatt ut av en sammenheng som ikke er representativt for alvoret vi har lagt i saken og gjennomføring av nærpolitireformen. Noen av disse formuleringene er uheldige, og kan dessverre gi inntrykk av at vi ikke har tilstrekkelig respekt for politiske føringer.

Vi opplever at vi har hatt en tett og god faglig dialog med departementet, og har jobbet intenst for å få løst praktiske og økonomiske utfordringer for å få til gode samlokaliseringsløsninger i de nye politidistriktene. Det VG betegner som motstand og uvilje i POD, er faglige bidrag til å sikre at politiske vedtak og intensjoner blir gjennomført på en forsvarlig og god måte.

Mange hensyn å ta

VG har gjennom mange uker fått innsyn i en lang rekke dokumenter, mailer og sms'er mellom oss og departement, og mellom oss og politidistrikt. De neste dagene vil VG trolig omtale flere eksempler på at POD ikke skulle ha ønsket samlokalisering.

Diskusjonene VG refererer til skjedde i hovedsak i 2015. Etter det har vi jobbet sammen med de enkelte politidistrikt for å få etablert nye hovedseter og åpnet flest mulig samlokaliserte operasjonssentraler. I løpet av første kvartal 2018 vil vi fem steder ha samlokalisert med brann, hvorav ett også med helse.

Som del av den vanlige dialogen mellom oss og departementet gjorde vi i mange brev oppmerksom på at det er komplisert å få til gode samlokaliseringsløsninger, ofte fordi arealene er for små til å få plass til alt på en etasje, eller fordi det er svært kostnadskrevende IKT-messig å få slått sammen alle systemene som hører hjemme på en operasjonssentral.

Etter vår oppfatning blander VG sammen vårt ansvar for å klargjøre faglige og økonomiske konsekvenser ved en samlokalisering, med motstand og uvilje mot å få det til.

Trygge operasjonssentraler

POD har vært opptatt av å etablere de nye politidistriktene og de nye operasjonssentralene på en trygg og forsvarlig måte. Vi har gitt tydelige faglige innspill og utredet konsekvenser av politiske føringer. En slik dialog mellom POD og departementet foregår i mange saker. Vi ser at enkelte miljøer har opplevd dette som motvilje. Vi mener det er en viktig del av vår rolle som fagetat.

POD har i dialogen med departementet ivaretatt følgende hensyn:

  • Samlokalisering av nødmeldesentralene forventes å gi best effekt om sentralene sitter i samme etasje, men absolutte krav om dette gjør at de fleste politidistriktene ikke har egnede lokaler. Krav om vegg-i-vegg løsninger i samme etasje som premiss for valg av hovedsete, ga altså ikke mulige alternativer i mange av distriktene våre innenfor de tids- og ressursrammene vi hadde til rådighet.
  • Alle dimensjonerende krav, arealbehovet for politi, brann og helse, bør avklares før samlokaliseringsprosjektene gjennomføres. Her var det i 2015 mange usikkerheter, og POD vurderte risikoen for feilinvesteringer som overhengende.
  • Samlokalisering av nødmeldesentralene bør tilpasses planleggingen av hele reformen politiet skal gjennomføre.

Nytt hovedsete i Sør-Øst

Vi forstår godt at ansatte ved nødmeldesentralene i Drammen er skuffet over at hovedsetet i Sør-Øst politidistrikt ble Tønsberg. I Sør-Øst politidistrikt skulle fire gamle distrikt bli til ett. Her lå hovedsetene tidligere i Hønefoss, Drammen, Tønsberg og Skien. Drammen hadde en god samlokaliseringsløsning for ett av de gamle distriktene.

Likevel tilfredsstilte ikke løsningen i Drammen de nye kravene for samlokalisering vegg- i- vegg i et nytt og større distrikt. Det ville vært behov for store ombygginger som i sum ville være mer kostnadskrevende enn å legge hovedsete til Tønsberg.

Etter en grundig høringsrunde besluttet vi å flytte hovedsete til Tønsberg. Brann er med. Helse har foreløpig ikke ønsket å bli med. Vi mener at det var oppnådd gode resultater fra samlokaliseringen i det tidligere Søndre Buskerud politidistrikt. Disse erfaringene tas med i det videre arbeidet.

Nordland og Innlandet

Nordland er det eneste distriktet der vi nå får på plass samlokalisering mellom 110, 112 og 113. Dette skyldes at det fremdeles er usikkert om helse ønsker å være med på samlokalisering de andre stedene.

I Innlandet politidistrikt ble brann og politiets nødmeldesentral samlokalisert tidligere i år. Det har konsekvenser for andre ansatte i Innlandet politidistrikt som av plasshensyn må flytte ut av politihuset og jobbe i andre lokaler. Likevel støtter jeg helhjertet samlokaliseringen mellom brann og politi på Hamar. At vi ennå ikke har oppnådd samlokalisering enda flere steder skyldes at det tar tid, er kostnadskrevende og at det rent bygningsmessig er vanskelig å legge til rette for vegg-i-vegg-løsninger. Dessuten skal både helse, brann og politi ønske det samme.

Jeg vil imidlertid fortsette det gode pågående arbeidet med samlokalisering som nå skjer i samarbeid med distriktene og ser fram til å åpne den samlokaliserte sentralen med helse, brann og politi i Bodø om 14 dager.