I den siste rapporten konkluderer advokatfirmaet Wiersholm AS med at de fire varslerne varslet forsvarlig da de sa fra om kritikkverdige forhold. Advokatfirmaet konkluderer også med at ingen av de fire varslerne er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljøloven. I rapporten pekes det videre på at det foreligger arbeidsmiljøproblemer i distriktet.

Krevende prosess

- Tidligere Hordaland politidistrikt har nå vært gjennom flere undersøkelser og granskinger fra blant annet Riksadvokaten og Spesialenheten, i tillegg til Politidirektoratet (POD) og Wiersholm. Det er bra at varslerne ikke er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med loven. Samtidig viser både denne og andre rapporter hvor krevende prosess det er å varsle; for varslerne, de involverte og andre ansatte i distriktet, og at dette påvirker den enkelte og arbeidsmiljøet. Vi ser at den nye politimesteren i Vest politidistrikt er godt i gang med å iverksette nødvendige tiltak, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Forebygge behovet for varsling

- Vi fortsetter arbeidet for å videreutvikle en kultur i hele etaten der det er åpenhet for å si fra om alle typer kritikkverdige forhold, enten det dreier seg om politifaglige rutiner og metoder eller andre arbeidsmiljøforhold. Varsling må være siste utvei for en som vil melde fra om kritikkverdige forhold, og god hverdagsledelse er avgjørende for å forebygge behov for varsling, sier Aslaksen.

Bedre varslingsrutiner i hele etaten

- Etter Wiersholms første rapport tok vi initiativ til å diskutere funnene og oppfølging av disse i politisjefsgruppen og i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Dette førte blant annet til at politidirektøren sendte et brev til alle ansatte om betydningen av å si fra, og vi nedsatte en arbeidsgruppe som skal systematisere læringspunktene. I tillegg iverksatte Justis- og beredskapsdepartementet en anonym varslingskanal for justissektoren fra og med 1.1.2015.

- POD har også en egen gruppe som trer sammen umiddelbart etter at vi mottar et varsel, for å vurdere videre behandling av saken. Videre skal et mer helhetlig forslag til forbedringer presenteres for politiets nasjonale ledergruppe og etatens overordnede arbeidsmiljøutvalg før sommeren. Arbeidsgruppen vil fremme forslag om:

  1. behovet for bedre varslingsrutiner,
  2. se på hvordan vi kan organisere håndtering av varslingssaker på en enda bedre måte
  3. hvordan vi kan sikre bedre forståelse og praktisering av rutinene.

Resultatene av dette arbeidet skal implementeres i hele etaten, sier HR-direktøren.

Fortsetter kartlegging av arbeidsmiljøet

Videre vil POD fortsette med systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet på den enkelte enhet gjennom arbeidsmiljøundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og systematisk HMS-arbeid for å sikre et helsefremmende arbeidsmiljø.

- Medarbeiderundersøkelsen for hele etaten fra 2015 viser heldigvis at majoriteten er fornøyde med sitt arbeidsmiljø. Vi skal nå både bruke våre egen gode erfaringer, samt alt det vi nå har fått avdekket av utviklingsområder til å utvikle bedre ytringsklima og hverdagsledelse i hele etaten.