Riksrevisjonen har i en rapport rettet sterk kritikk mot norsk politi fordi etaten bryter de internasjonale reglene for pass og ID-håndtering. Som følge av dette har politidirektoratet bestemt at det skal stilles økte krav til kompetanse, sikkerhet og bygningstekniske forhold på steder som utsteder pass. Det vil måtte reduseres antall pass-steder i hele landet, for at Norge skal tilfredsstille de internasjonale kravene.

Også i Agder vil det bli færre politistasjoner og lensmannskontor som vil få anledning til å håndtere pass og nasjonale ID-kort.

- Reduksjon av antall steder som utsteder pass har ikke noe med nærpolitireformen å gjøre. Dette er et pålegg fra politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri kravene som Riksrevisjonen har stilt, sier Lindeberg.

Politidirektoratet har i brev til politimestrene påpekt at det må legges til rette for at det bygges sterke fagmiljøer, og at passutstedelsen i større grad enn i dag må sentraliseres slik at den enkelte saksbehandler får en større saksmengde enn svært mange har i dag.

- Hensyn til innbyggernes sikkerhet gjør at vi må kraftsamle og få spesialkompetanse på færre steder. Kombinasjon av ny teknologi og økt kompetanse vil redusere muligheten for å opprette falske ID som er et stort samfunnsproblem i verden i dag, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.

I Agder politidistrikt er det per i dag sju steder hvor man utsteder pass; Arendal, Tvedestrand, Kristiansand, Mandal, Lyngdal, Flekkefjord og Valle.

På grunnlag av faglige vurderinger som er gjort, og som følge av at man vil få en dekning med over 90 prosent av befolkningen som kan nå et passkontor innen 45 minutters kjøretid, har politimester i Agder landet på at det skal være passkontor tre steder i Agder – i Arendal, Kristiansand og Farsund.

- Det er i samfunnets interesse at det blir økt grad av sikkerhet knyttet til utstedelse av pass og ID-kort. Nye ID-kort vil blant annet inneholde mulighet for elektronisk signatur som vil innebære større grad av sikkerhet enn det vi har i dag, sier Lindeberg.

Nye løsninger vil bli tatt i bruk fra 1. mars 2018. I løpet av høsten 2017 vil nytt utstyr komme til politidistriktene og ansatte som skal jobbe med pass skal senhøsten gjennomføre nødvendig opplæring.

- Det er foreløpig ikke tatt stilling til tidspunktet for når dagens ordning vil opphøre. Reduksjonen vil skje trinnvis utover i 2018, sier Lindeberg.