Politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester og prosjektleder i PNP Agder, Arne Sundvoll, brukte tid på å forklare hvordan politikontaktene skal fungere og hva som forventes. Leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Gordon Petterson, hadde sammen med seksjonsleder forebygging i FEFE, Hans Martin Skovly, innlegg der de inviterte til tett samarbeid mellom politikontakter og deres fellesenhet.

Fagansvaret for politikontaktene er lagt til felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet har besluttet at politikontaktene skal være på plass innen 15. juni, som en av de prioriterte funksjonene i 2017. Politikontaktene skal etableres i alle kommuner, men er spesielt viktig der lensmannskontorene blir lagt ned.

-Vi etablerer politikontaktene midlertidig i Agder politidistrikt, og tar utgangspunkt i dagens geografiske driftsenheter. Dette blir å anse som en midlertidig beordring frem til de permanente politikontaktene er på plass. Gjennom personalløpet til høsten vil det bli ansatt faste politikontakter, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Disse blir midlertidige politikontakter i Agder politidistrikt:

 • Kristiansand, Ole Hortemo, stasjonssjef

 • Lillesand, Kjetil Nygård, lensmann

 • Birkenes, Kjetil Nygård, lensmann

 • Vennesla, John Tomas Homme, lensmann

 • Iveland, John Tomas Homme, lensmann

 • Søgne, Jørgen Walleheim, forebygger, politibetjent

 • Songdalen, Terje Erklev, forebygger, politiførstebetjent

 • Mandal, Nils Olaf Holbek, fungerende stasjonssjef

 • Lindesnes, Dag Helge Engesland, lensmann

 • Marnardal, Odd Arvid Johannessen, politiførstebetjent

 • Audnedal, Odd Arvid Johannessen, politiførstebetjent

 • Lyngdal, Anne Margrethe Ruud, lensmann

 • Farsund, Jan Terje Aas, lensmann

 • Hægebostad, Svein Kåre Tjomsland, lensmann

 • Flekkefjord, Asbjørn Skåland, lensmann

 • Kvinesdal, Jan Magne Olsen, lensmann

 • Valle, Dag Hovden, lensmann

 • Bykle, Dag Hovden, lensmann

 • Bygland, Sigurd Langeid, lensmann

 • Evje og Hornnes, Terje Stifoss, lensmann

 • Åseral, Tor Kasin, lensmann

 • Arendal, Jan Sverre Krogstad, stasjonssjef

 • Grimstad, Terje Gundersen, stasjonssjef

 • Tvedestrand, Odd Arvid Bjørnebakk, lensmann

 • Risør, Odd Holum, lensmann

 • Vegårshei, Odd Arvid Bjørnebakk, lensmann

 • Gjerstad, Steffen Wam Scheider, politiførstebetjent

 • Åmli, Margrethe Solvang, politiførstebetjent

 • Froland, Robert Walther Lie, lensmann

Hovedoppgaver for politikontakt:

 • Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle.

 • Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner.

 • Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommunen, også der politiet ikke har et lensmannskontor.

 • Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

 • Politikontakten skal være uniformert og til stede i hver kommune en eller flere dager i uken, også i kommuner som ikke har lensmannskontor eller politistasjon.

 • Politikontakten er et supplement til det andre arbeidet med å forebygge kriminalitet som utføres kommunen i regi av politiet.

-Vi vil nå sørge for at ordningen blir etablert. Deretter skal vi i fellesskap få på plass rutiner og komme skikkelig i gang med arbeidet i løpet av høsten. Politikontaktene vil ta kontakt med sine kommuner for å gjennomføre politiråd og for å få innspill fra kommunene til det som skal ende opp med å bli en forpliktende avtale mellom hver enkelt kommune og politiet, sier Arne Sundvoll.

John Tomas Homme har vært lensmann og politikontakt i Vennesla og Iveland siden 2012. Han viser til at ordningen med politikontakt i Agder politidistrikt ble etablert på 1990-tallet, men at den har vært under stadig utvikling.

-Funksjonen politikontakt har vært og vil bli enda viktigere for både politi og kommuner. For egen del kan jeg si at det har fungert fint å være politikontakt i to kommuner. Det er store, men ulike forventninger i kommunene, alt etter kommunens størrelse eller om det er en kommune som mister sitt lensmannskontor, sier Homme.

Han mener gjensidig åpenhet og tillit vil være viktig når forpliktende avtaler skal inngås mellom politi og kommuner.

-En viktig jobb for politikontakten er å bygge relasjoner og være en del av nærmiljøet. Sånn sett tror jeg det blir viktig at politikontakten bor i nærheten av stedet han eller hun skal være politikontakt i, sier Homme.