Politidirektoratet besluttet ny lokal organisering av landets politidistrikter 13. januar 2017. Etter denne datoen har kommunene hatt åtte uker på seg til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet. Det kan klages på beslutninger fra politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.

Det er registrert totalt 72 klager fra berørte kommuner innen fristen. I Agder politidistrikt er det kommet klager fra seks kommuner. Fire av klagene forholder seg til forskriften om klageordning.

  • Kvinesdal – klager på nedleggelse av sitt lensmannskontor (slås sammen med Flekkefjord)
  • Lyngdal – klager på nedleggelse av sitt lensmannskontor (slås sammen med Farsund)
  • Birkenes – klager på plassering av lensmannskontor i Lillesand
  • Bygland – klager på prosess for plassering av lensmannskontor på Evje

- Vi skal sende vårt tilsvar på disse klagene til politidirektoratet i løpet av denne uken. Vi har allerede sendt tilsvar på Kvinesdal kommune. Her har politidirektoratet gitt oss full støtte og denne klagen er nå sendt videre fra politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Valle kommune har klaget på at administrasjonsstedet er besluttet lagt til Evje. Denne klagen er sendt i retur fra politidirektoratet til Valle ettersom ordlyden i klagen ikke forholder seg til forskriften "forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten". En eventuelt justert klage må være sendt politidirektoratet innen 16. mars 2017.

Tvedestrand kommune har klaget på at administrasjonsstedet er besluttet lagt til Risør. Denne klagen er også sendt i retur med samme begrunnelse som for Valle kommune.

- Det er opp til politimestrene å velge administrasjonssted, og det faller utenfor virkeområdet til forskriften å klage på hva som er valgt som administrasjonssted. Vi står fast ved at Risør blir administrasjonssted i Holt lensmannsdistrikt, mens Evje blir administrasjonssted i Setesdal lensmannsdistrikt. Men hvilke oppgaver som skal ligge til administrasjonssted vil være en viktig del av den prosessen som begynner når resultatene etter klagebehandlingen foreligger. Da setter vi i gang med å bygge opp de nye lensmanns- og politistasjonsdistriktene. Dette skal vi ha en ryddig prosess på internt, og kommunene vil bli orientert underveis, sier Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg kan nås på telefonnummer 905 57 810.