Hvert år utgis Trendrapporten som omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

Trendrapporten 2016

Normal økning

Det har siden 2009 vært en nedgang i ungdomskriminaliteten i Kristiansand, med 2015 som det året med historisk lavt antall saker. I 2016 var det en økning i kriminaliteten, med 329 saker. Voldssaker og vinningssaker har hatt en stor økning, og narkotikasaker har hatt en kraftig nedgang.

- Tallene isolert sett bekymrer oss ikke, men vi er svært bekymret for en marginalisert gruppe med ungdommer som kommer fra alle bydeler i Kristiansand og møtes i Kvadraturen, mener gruppen som har utarbeidet rapporten.

  • Voldssaker: 74 saker i 2016 mot 32 saker i 2015. 46 % av sakene skjer i Kvadraturen. Det er kroppskrenkelser, kroppsskade, trusler og vold/forulemping/trusler mot politiet som utgjør de fleste sakene. Omtrent halvparten av sakene skjer i Kvadraturen.
  • Vinningssaker 154 saker i 2016 mot 78 saker i 2015. Det gjelder i hovedsak tyveri fra butikk. Omtrent halvparten av sakene skjer i Kvadraturen og en fjerdedel på Sørlandssenteret.
  • Gruppen ser også at det er stor nedgang i narkotikabruk blant ungdom. I 2015 var det 100 saker, og i 2016 var det 37.

- Vi er fremdeles bekymret for unges bruk av hasj og marihuana. Det er en konstant utfordring, og nedgangen kan nok sees i sammenheng med politiets innsats og fokus som påvirker kriminalitetsstatistikken, sier leder forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Grete Pedersen.

Kvadraturen er et risikoområde også i år, som alle år tidligere

Trendrapporten avdekker at antall registrerte saker i Kvadraturen har økt fra 93 saker i 2015, til 157 i 2016. Totalt sett begås ca. halvparten av alle sakene i Kristiansand, i Kvadraturen.

- Slik har det vært i flere år, og vi klarer ikke å få snudd denne trenden. Det er her de fleste volds-, vinnings- og narkotikasakene skjer og dette bekymrer oss veldig, sier koordinator Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team, Karin Berthelsen.

- Kvadraturen har lite voksenkontakt og voksenkontroll, og vi er bekymret over at så mange unge oppholder seg der som en fritidsaktivitet. Vi ser at flere 14 til 17 år gamle jenter og gutter fra ulike bydeler er veldig mobile og oppsøker hverandre i Kvadraturen, sier Berthelsen.

Gutter mellom 16 og 17 år dominerer når det gjelder registrerte lovbrudd, og det er stor økning på 14 år gamle jenter som har begått mindre tyveri.

- Flere av ungdommene er sårbare på ulike måter ved at de ikke mestrer skole, fritid eller hjemmesituasjonen. De har problemer med å snakke om vonde ting og vil klare seg selv. Det kan virke som at de søker et fellesskap med hverandre, om det å være utenfor. Et slikt fellesskap kan ha stor kraft ved at de støtter hverandre, men også påvirke hverandre negativt ved at de kommer lett i kontakt med rus og kriminalitet, sier Berthelsen og Pedersen.

Spiller på frykt

Totalt 228 ungdommer ble registrert for lovbrudd i 2016. Av dem var 82 ungdommer innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Denne gruppen har hatt størst økning når det gjelder registrert kriminalitet i 2016.

Gruppen er bekymret for noen minoritetsgutter som dominerer negativt der de har vært. Det gjelder både i Kvadraturen, i ulike bydeler og ungdomsklubber. De spiller på frykt ved å bruke trusler om vold, de har uført vold, og truet med pengeinnkreving.

-Vi kjenner til at minoritetsgutter har utfordringer på flere plan knyttet til språk, kultur og familiære utfordringer. Mange sliter med traumer, er sinte på systemet og frustrert over egen livssituasjon, så det er en sammensatt problemstilling, sier Berthelsen og Pedersen.

Flere gjengangere

Rapporten avdekker at antall unge gjengangere har økt fra seks ungdommer i 2015, til 13 ungdommer i 2016.

-Unge gjengangere er registrert med fem forhold eller mer i 2016, og årsaken er ofte sammensatt. Rus er en fellesnevner, og flere sliter med psykisk helse og kommer fra vanskelige oppvekstmiljø. Kriminalitet begått av ungdom er en utfordring som vi tar på alvor, og som vi jobber systematisk med dette på system- og individnivå i et tverretatlig samarbeid, sier Berthelsen.

-Flere av gjengangerne er aktuelle for eller allerede i gang med alternative straffereaksjoner. Dette håper vi skal være med å bidra til positiv endring for den enkelte ungdommen, sier Pedersen.

Grete Pedersen, leder for forebyggende avsnitt Kristiansand politistasjon, kan nås på telefonnummer: 990 90 878 fra kl. 10.00.

Karin Berthelsen, koordinator Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team, kan nås på telefonnummer: 900 10 703 fra kl. 10.00.