- Agder politidistrikt blir tildelt 22 politibetjentstillinger i 2017. Det er det høyeste antall stillinger vi har blitt tildelt noen gang. Det innfrir et godt stykke på vei våre forventninger knyttet til ambisjoner og behov vi har meldt inn. Vi må også ta innover oss at reformen vil ta noe tid og at vi i likhet med POD må se dette i et perspektiv fram mot 2020, sier politimester Kirsten Lindeberg.

I 2017 skal politiet ansette 655 politikvinner- og menn i politidistriktene. Innen utgangen av 2017 vil etaten igjen være i rute for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020.

Stramt budsjett også i 2017

Politiet er tildelt drøye 17 milliarder kroner i budsjett for 2017. For Agder er budsjettet tallmessig økt fra 506.535.324 i 2016 til 590.437.028 i 2017. Drøyt 50 millioner kroner av budsjettøkningen er kun en teknisk justering. Politidistriktene skal selv bekoste utgiftene til pensjonsinnbetalinger. Det er en ny ordning fra og med i år.

En gledelig nyhet i årets tildeling er at politidistriktene får 295 millioner kroner for å styrke sin drift i en krevende reformperiode. Agder politidistrikt blir tilgodesett med 10,6 millioner kroner av denne potten.

- Økning i driftsmidler bidrar til å lette det lokale utfordringsbildet på kort sikt. Denne ekstrabevilgningen er et sårt tiltrengt bidrag i et ellers stramt driftsbudsjett. Vi har blant annet et etterslep på investeringssiden, særlig når det gjelder biler. Det skulle jeg gjerne gjøre noe med, sier Lindeberg.

Flere av de økonomiske utfordringene Agder politidistrikt har erfart over tid, vil også prege 2017. De fleste av økningene i budsjettet er øremerket. Det fører til mindre frie driftsmidler i politidistriktene og begrenser handlingsrommet.

- Politiet er som alle andre statlige etater pålagt krav til effektivisering. Dette kommer som en reduksjon i rammen. Så vi innser at handlingsrommet blir lite, også 2017. Utgifter til lønn og husleie legger beslag på 91 prosent av budsjettet, sier Lindeberg

-Vi må nå gå nøye gjennom den interne fordelingen av ressursene og vi skal forholde oss til de seks prioriterte områdene i politireformen, sier Lindeberg, og tenker da på etablering av:

  • etterretningsfunksjon

  • samhandling med kommuner gjennom politikontakt og politiråd

  • etablering av en felles tjenesteplanleggingsfunksjon

  • politipatrulje

  • etablering av ny operasjonssentral

  • etablering av felles straffesaksinntak

Prioriterte områder i 2017

Etaten skal opprettholde en tilfredsstillende polititjeneste i 2017. I tillegg
skal resultatoppnåelse innenfor konkrete prioriterte områder som
straffesaksrestanser, retur og vold og seksuelle overgrep mot barn styrkes.

1. Nærpolitireformen

Regjeringen har bevilget 160 millioner til reformarbeidet i 2017. Pengene skal hovedsakelig brukes på å gjennomføre struktur- og IKT-endringer i politidistriktene. I tillegg er det øremerket større summer til andre utviklingsprosjekter som vil komme hele etaten til gode.

- Politiet trenger fremdeles investeringer i milliardklassen for å komme opp på et akseptabelt nivå innenfor IKT. Smarttelefon er et lite eksempel på moderne og nødvendig verktøy som tjenestepersoner ute i patruljer har tatt i bruk, og som vi må ta oss råd til. Nettsiden politi.no, som publikum bruker ofte, kommer i ny utgave med hensyn til både teknologi og innhold, sier Lindeberg.

2. Vold og overgrep mot barn

Etaten skal fortsette å styrke sitt arbeid og sine resultater innenfor tilrettelagte avhør av barn, redusere restanser og prioritere forebygging og etterforskning i saker som omhandler seksuelle overgrep, grov vold og annen integritetskrenkende kriminalitet. I år har regjeringen som følge av dette bevilget 108 millioner kroner til Barnehusene og vold mot barn.

- Stortinget la i slutten av budsjettprosessen inn betydelige midler i arbeidet mot vold og overgrep mot barn, i tillegg til økte midler til Barnehusene. Dette er vi svært glad for. Fagområdet er svært viktig, omfanget øker og det krever spesialkompetanse hos våre medarbeidere. Nå får vi mulighet til å ansette noen flere på dette fagfeltet, sier Lindeberg.

3. Asyl og retur

Politiet skal fortsette arbeidet med å avklare identiteten til de som søker asyl, og bidra til at færrest mulig oppholder seg ulovlig i landet. I 2017 bevilges det 82 millioner kroner til dette arbeidet.

- Vi har fått et høyere måltall i år enn i fjor. Dette er et svært viktig satsingsområde for regjeringen. Også i vårt distrikt har vi en del mennesker som oppholder seg ulovlig. Det er en viktig oppgave å spore disse opp, og bidra til at de som ikke har rett til opphold i Norge, blir uttransportert, sier Lindeberg.

Budsjettfordeling

Budsjettfordelingen er gjort etter en grundig styringsdialog med særorgan og politidistrikt, og etter omfattende diskusjoner i den nasjonale ledergruppen i politiet. Årets budsjettfordeling viser at samtlige politidistrikt får en budsjettmessig styrking, mens særorganene og POD får kutt.

- Vi har lenge ønsket en endring i fordelingsmodellen som POD bruker. Vi har i større grad enn tidligere år vært i dialog med direktoratet. Det er en god begynnelse, sier Lindeberg.

Politimester Kirsten Lindeberg er tilgjengelig for kommentarer mellom klokken 14.30 og 16.00 på telefon 905 57 810.