I vedtakene, som meddeles arrangørene i dag, viser politiet til konkret informasjon, blant annet i sosiale medier, om at elementer i den ytre høyrefløyen har til intensjon å oppsøke Fredrikstad for å gjennomføre markeringer dersom motarrangementene gjennomføres. Videre tyder meldinger i sosiale medier på at grupperinger tilknyttet den ytre venstrefløyen har til hensikt å hindre den ytre høyrefløyen å markere seg, om nødvendig med vold, fysiske hindringer og ordensforstyrrelser.

- Det er politiets oppgave å beskytte retten til å ytre seg, og legge til rette for lovlige markeringer. Nå har vi en situasjon som tilsier en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og voldshandlinger i Fredrikstad 29. juli om arrangementene gjennomføres. Det er siste lørdag i fellesferien, og det vil være mange mennesker i byen. Samlet mener vi dette gir en uakseptabel risiko for byens innbyggere, tilreisende turister og demonstranter, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

Politimesteren sier grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak beslutningen. - Det er vurdert flere tiltak som kunne sikret gjennomføring. Men vi har kommet til at faren for alvorlige forstyrrelser av ro og orden og den lovlige ferdsel er så stor at forbud både er nødvendig og forholdsmessig. Det ville vært nødvendig med omfattende sikringstiltak som sperringer, kontrollposter og tung tilstedeværelse av politi. Dette vil være til stor ulempe for folk flest, sier Hasseldal.

Han understreker at forbudene gjelder arrangementene 29. juli, og er ikke et generelt forbud. Politiet vil opprettholde dialog med aktørene.

Alle forbudene er hjemlet i politiloven § 11 3. ledd og politiinstruksen § 8-5.