Statistikken for første halvår 2017 favner nye Oslo politidistrikt, etter sammenslåingen av tidligere Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt 1. mai.

Blant hovedtrekkene for første halvår 2017 sammenlignet med 2016 er:

  • Nedgangen i antallet anmeldelser gjaldt særlig vinningslovbrudd (- 15,6 %).
    - Nedgang i anmeldelser for grove tyverier fra bolig/boliginnbrudd (- 3,1 %).
    - Anmeldte persontyverier på offentlig sted gikk ned (- 17,0 %).
    - Anmeldelser for ran økte imidlertid (11,0 %) etter et rekordlavt antall i første halvår 2016.
  • Nedgang også i narkotikalovbrudd (- 9,3 %) og trafikklovbrudd (- 14,7 %).
  • Nedgang i anmeldelser for andre former for fysisk vold (- 6,9 %), men økning i anmeldelser for trusler, tvang og krenkelser (samlet opp 11,3 %). Oppgang i anmeldelser for mishandling i nære relasjoner (15,2 %), i tråd med målsetting om å avdekke flere tilfeller.
  • Betydelig økning i anmeldelser for seksuallovbrudd (37,2 %), knyttet til internettrelaterte overgrep mot barn.

Barne- og ungdomskriminalitet blant unge under 18 år

I første halvår 2017 ble 995 ulike unge personer under 18 år anmeldt for lovbrudd i Oslo politidistrikt. Dette var 218 flere enn i første halvår 2016, en økning på 28,1 %. Antall straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år økte med 32,6 % til 1630. Stigningen skjedde primært innen kriminalitetstypene vinning, narkotika og vold.

Behov for analyser

Anmeldelsesstatistikken uttrykker ikke nødvendigvis den reelle kriminalitetsutviklingen, og uten nærmere undersøkelser er det slik vanskelig å peke på mulige årsaksforklaringer eller si noe mer om hva tallene betyr. For eksempel kan nedgangen i anmeldt vinningskriminalitet skyldes overgang til internettbaserte lovbrudd, og at disse anmeldes i mindre grad. Dette vil politidistriktet undersøke nærmere i det videre arbeidet med blant annet trendrapporter.