Ingen krav om søknad

Hovedregelen i Politiloven § 11 er at den som vil avholde et arrangement på offentlig sted ("demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende") i god tid må sende melding om dette til politiet. Det skal med andre ord ikke søkes, og politiet skal dermed heller ikke gi noen tillatelse. Politiet kan imidlertid sette ulike typer vilkår for å sikre at arrangementet kan "avvikles uforstyrret", og medfører minst mulig hinder for øvrig ferdsel. Det kan blant annet tilsi at politiet har behov og krav knyttet til blant annet tidspunkt, sted, egenvakthold.

Bestemmelsen åpner også for å forby et arrangement dersom det skjer eller er grunn til å frykte for alvorlige ordensforstyrrelser eller formålet er lovstridig. Politiet vil tilstrebe å legge til rette for å ivareta ytringsfriheten og forsamlingsretten innenfor vide rammer.

Unntak om søknadsplikt

Unntak fra hovedregelen kan finnes i de lokale politivedtektene. Der kan det gis bestemmelse om søknadsplikt for den som vil holde et arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold.

Vurdere situasjonen

Dersom et arrangement – meldt eller ikke – forårsaker eller gir grunn til å frykte alvorlige forstyrrelser av den alminnelige ro og orden eller ferdsel, formålet er lovstridig eller det skjer lovbrudd i tilknytning til demonstrasjonen eller arrangementet skjer i strid med fastsatte vilkår, kan politiet stanse og oppløse arrangementet. Hvordan politiet forholder seg til en slik situasjon vil avhenge av den konkrete situasjonen, og hva hensynet til orden og sikkerhet for publikum tilsier der og da.