Etaten står midt oppi en stor reform. Politidistriktene gjennomfører store organisasjons- og personellendringer. Disse prosessene vil pågå det nærmeste året. Det gjelder både etablering av funksjonelle enheter i distriktene, ny geografisk struktur og etablering av nye tjenestesteder. Mange vil kunne få nye oppgaver og noen vil også få nytt oppmøtested som følge av disse prosessene Samtidig har etaten et stort press på seg for å ansette flere. Inntil vi har kommet i mål med organisasjonsløpene i distriktene, vil det derfor være naturlig med en høyere andel ansatte i midlertidige stillinger en normalt.

Etaten skal fortsette å oppbemanne, og vi er fortsatt i rute om å nå vårt mål om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020.