Regjeringen har besluttet å etablere et barnehustilbud i Finnmark. Prosjektgruppa som utredet spørsmålet om lokalisering vurderte mange alternativer. Valget falt på Kirkenes fordi det gir kortere reisevei for flest barn.

Dette innebærer at barn i Øst-Finnmark som regel vil benytte barnehuset i Kirkenes. Ellers i Finnmark vil det for mange barn fortsatt være kortere og enklere å reise til barnehuset i Tromsø.

Tilbudet ved barnehuset i Finnmark skal være fullverdig og like godt som ellers i landet. Det skal blant annet kunne gjennomføres rettsmedisinske undersøkelser der, men per i dag er ikke sykehuset i Kirkenes i stand til å tilby dette. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å ha et medisinsk tilbud på plass i Kirkenes innen utgangen av 2018. I en mellomperiode vil barn som har behov for rettsmedisinsk undersøkelse fortsatt benytte barnehuset i Tromsø.

Barnehuset i Kirkenes vil bemannes av ansatte fra Statens barnehus Tromsø som vil reise til Kirkenes faste dager hver uke. Modellen for dette er hentet fra Nordland der Barnehuset i Bodø i over et år har bemannet en avdeling i Mosjøen. Erfaringene derfra er gjennomgående gode. På denne måten vil barnehuset i Kirkenes best kunne møte de varierte oppgaver som ligger til et barnehus, til tross for at saksmengden ikke vil være stor nok til å forsvare et enkeltstående barnehus.

Politiet i Finnmark ved politimester Ellen Katrine Hætta er svært glad for at det etableres et barnehus i Finnmark. Politiet i Troms og Finnmark skal sammen med barnehuset og Helse Nord i tiden som kommer samarbeide om å etablere barnehusavdelingen i Kirkenes. Tidsplan for etableringen er ennå ikke ferdig, men arbeidet med å finne egnede lokaler og rekruttere fagpersoner til å bemanne det nye barnehuset er allerede i gang.

  • Barn og unge