Bildet viser tidligere års rapporter

Dette løftes frem i ny rapportutarbeidet av Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM). Rapporten kartlegger omfang av mulige ofre som mottar bistand fra myndigheter og hjelpetiltak, gir oversikt over straffesaker, belyser utfordringer og gir innspill til forbedringstiltak. Ifølge rapporten ble 262 personer i 2016 fulgt opp som mulige ofre for menneskehandel. I underkant av 100 ble identifisert for første gang i 2016. Tallene viser en nedgang fra året før.

Barn spesielt sårbare

Barn er en særskilt sårbar gruppe som kan være lettere å utnytte enn voksne. I 2016 var det 18 antatte barn som ble fulgt opp som mulige ofre for menneskehandel, mot 42 året før. Barn som er utsatt for menneskehandel motsetter seg ofte hjelp. Det krever derfor en særlig god koordinering og klare ansvarsforhold mellom barnevernet, politiet og utlendingsmyndighetene. Dersom færre aktører evner å fange opp og beskytte mindreårige som er utnyttet i menneskehandel, må vi styrke kompetansen for å nå frem til barna og gi dem den beskyttelsen de har krav på.

Flest kvinner

Fortsatt er den største gruppen identifiserte ofre kvinner. De fleste av de 197 kvinnene som er identifisert er utnyttet til prostitusjon eller annen seksuell utnyttelse. Flere enn tidligere er utnyttet i en kombinasjon med tvangsarbeid eller tvangstjenester. I 2016 ble 46 menn fulgt opp som mulige ofre for menneskehandel, de fleste utnyttet til tvangsarbeid eller tvangstjenester.

42 ulike nasjoner

Ofre for menneskehandel representerer et bredt spekter av nasjonaliteter. De som ble identifisert som mulige ofre for menneskehandel i 2016 kom fra 42 ulike nasjoner, men en klar majoritet kommer fra Nigeria. Romania, Pakistan, Bulgaria, Filippinene, Marokko og India er andre opprinnelsesland som peker seg ut.

Grov kriminalitet

Menneskehandel bryter grunnleggende menneskerettigheter og er grov kriminalitet som rammer ofrene svært hardt. KOM gjennomgår i rapporten særlige utfordringer på feltet og mulige forbedringstiltak. KOM peker også på utfordringer i et internasjonalt perspektiv. Det er en økende trend at internett tilrettelegger for rekruttering og utnytting i menneskehandel. Særlig nye digitale plattformer for nedlastning og ulovlig deling av overgrepsmateriale gir økt risiko for menneskehandel til seksuell utnyttelse av barn. Arbeidet for å bekjempe kriminaliteten og bistå ofrene må gjennomføres på bred front, både nasjonalt og internasjonalt – og digitalt.

Straffesaker

KOM rapporterer om en nedgang i antall anmeldelser fra året før, særlig i saker om tvangsarbeid. I 2016 ble det registrert 46 anmeldelser for menneskehandel, 4 av disse for grov menneskehandel. Siden 2016 har domstolene behandlet 10 straffesaker med fellende dom. Flere av sakene gjelder grov menneskehandel, omfatter betydelig bruk av vold og kontroll, og gir innblikk i en kynisk utnytting av sårbare mennesker i Norge, ofte som ledd i organisert kriminalitet.

Tiltak for styrket samordning

Dagens ordninger for å identifisere og bistå ofre består av mange ulike tiltak og prosjekter på tvers av sektorene. KOM er et av myndighetenes virkemidler for bedre samordning mellom aktørene på feltet, med mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), administrativt underlagt Politidirektoratet. JD har nå igangsatt et utredningsprosjekt for å utvikle en mer helhetlig tjeneste til ofre for menneskehandel, som en oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. KOM deltar i prosjektets kjernegruppe. Prosjektets målsettinger er å sikre en verdig behandling av ofre, en effektiv forvaltning og økt straffeforfølgelse av menneskehandlere. KOMs rapport gir et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet fremover for å styrke samordningen på feltet.

Du kan laste ned rapporten her.

Du finner rapporter og verktøy fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel på www.politiet.no/menneskehandel. Her kan du også lese mer om menneskehandel, politiets arbeid og hjelpetiltak for de som kan være utsatt for slik utnytting.