Politi- og lensmannsetaten har i mange år hatt et betydelig etterslep spesielt på investeringer og materiell. I statsbudsjettet foreslår derfor regjeringen å øke bevilgningen til politidistriktene med 100 millioner kroner.

- I tett dialog med politidistriktene vil vi nå se nærmere på hvordan disse pengene bør fordeles, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

660 millioner til nytt beredskapssenter

Regjeringen foreslår å bevilge 660 millioner kroner på en egen investeringspost til politiets nye beredskapssenter. I tillegg settes det av 102,8 millioner kroner til nye helikoptre. Disse skal etter planen leveres i 2019.

-Dette er etterlengtede løft for politiet, og vi er glade for at det ser ut som om beredskapssenteret nå kommer på plass og at helikoptertjenesten styrkes, kommenterer Humlegård.

Mangel på finansiering av studenter fra Politihøgskolen

De siste årene har ansettelsene av studenter vært fullfinansiert i budsjettet. I budsjettforslaget for 2018 videreføres ikke denne praksisen som har vært gjeldende de siste årene for å kunne tilrettelegge for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere i 2020.

- Politidistriktene har lagt til grunn i sine budsjett- og bemanningsplaner for 2018 at det kommer en fullfinansiering av de nye stillingene. Vi avventer endelig budsjett og tildelingsbrev og de føringer som ligger der før budsjettet fordeles internt, avslutter Humlegård.

Krav til besparelser

Det legges opp til at politi- og lensmannsetaten skal spare inn 83,55 millioner på avbyråkratisering- og effektiviseringsreform. Ytterligere 7,73 millioner skal spares inn gjennom bruk av digital post og 4,4 millioner på kutt i konsulentbruk.

I 2018 skal politiet opprettholde en tilfredsstillende polititjeneste innenfor sine prioriterte områder, samtidig som man skal styrke resultatoppnåelsen innenfor enkeltområder og gjennomføre nærpolitireformen. I tillegg skal politiet fortsette arbeidet med å hente inn etatens økonomiske etterslep og tilrettelegge for det digitale løftet.

Politidirektoratet vil nå gå mer detaljert inn i budsjettet.