Etablering av en nasjonal ledergruppe, gode prosesser for rekruttering av ledere i nye distrikt og lederprogram for førstelinjeledere er blant tiltakene som trekkes fram.

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) som evaluerer nærpolitireformen skriver at tiltakene har god støtte blant ledere, tillitsvalgte og Justisdepartementet. I tillegg får de gode tilbakemeldinger fra de som så langt har deltatt eller som omfattes av dem.

Mulig å endre kultur

Samtidig sier rapporten at det er ikke bare er én kultur i politiet. Hva som er ønsket kultur kan bli uklart for medarbeiderne, og kan resultere i at det ikke blir endring der det er behov for det. Derfor må lederne fremover være tydelig på hva som er ønsket kultur og være gode rollemodeller, mener Difi.

Kulturendringer er mulig, men krever innsats for å få til – og det tar tid å realisere dem. Politireformen er fortsatt i en tidlig fase, og Difi mener det viktigste nå er å sikre gjennomføring og gjennomslag for de tiltakene som er innført i hele organisasjonen.

– Jeg er glad for at Difi sier vi ikke trenger nye tiltak nå, men at vi må la de vi har innført få virke. I tillegg ser de positivt på hvordan vi jobber med arbeidsprosesser og struktur. Politiet vil ta i bruk nye måter å jobbe på gjennom politireformen, og dette er noe som påvirker kulturen vår i stor grad, og som vi vil merke effektene av fremover, sier HR-direktør Karin Aslaksen.

Difis rapport: Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse

Pressemelding Justisdepartementet: Evaluering av nærpolitireformen