I forkant av russefeiringen våren 2017 ble det avdekket at politidistriktene i møte med arrangører av russefestivaler hadde noe ulik tilnærming til alkohollovens regler om skjenkebevilling og drikking på offentlig sted. Helsedirektoratet er delegert tolkningsansvaret for alkoholloven, men det er politiet som har ansvar for å håndheve eventuelle overtredelser av alkoholloven i det offentlige rom.

Presisering

Helsedirektoratet har presisert følgende:
• Tilstelninger som er åpne for allmenheten, og hvor det skal serveres eller nytes alkohol, er bevillingspliktig. Dette gjelder selv om arrangementet foregår på avsperret område og deltakerne må kjøpe billett eller betale for inngang.

• På slike tilstelninger skal det påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikke.

• Det er opp til den enkelte kommune om den vil gi bevilling til en gitt tilstelning. Kommunene står imidlertid ikke fritt til å vurdere at bevillingspliktige tilstelninger ikke trenger bevilling.

Skjenkebevilling

Presiseringen innebærer at reglene for å nyte alkohol på offentlig sted gjelder på samme måte for russetreff som for utesteder. Det betyr at arrangementet skal ha skjenkebevilling og at medbrakt ikke kan nytes. Politiet vil påse at russearrangementer med skjenkebevilling har egne vakter, som skal kontrollere at deltakerne ikke tar med seg medbrakt inn på arrangementet.

Alkohol og vold

Russefeiringen har lang tradisjon i Norge og den har fått utvikle seg uten for mange reguleringer. Det har vært en økning i antall store arrangementer der mange tusen russ samles. Kombinasjonen av mange unge mennesker og for mange et meget høyt alkoholinntak øker risikoen for uønskede hendelser. Forskning har vist at det ofte er en sammenheng mellom alkohol og vold, noe som er bakgrunnen for den satsningen som Helsedirektoratet sammen med kommunen og politiet har på ansvarlig alkoholhåndtering i utelivet.

Politidirektoratets brev kan leses her.