I tillegg svarer 89 prosent at de er stolte over å jobbe i politiet og 75 prosent forventer å være ansatt i politiet om 2 år. Politiet skårer her høyere enn gjennomsnittet for sammenlignbare statlige virksomheter.

- Det er svært gledelig at nesten 9 av 10 medarbeidere er stolte over å jobbe i politiet og at 83 prosent er tilfreds med jobben, sier Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet (POD).

Selv om tallene fra årets undersøkelse har flere høydepunkt, viser de også at det er områder vi må forbedre oss på. Undersøkelsen viser blant annet økt arbeidsbelastning.

- Vi i ledelsen vil ta medarbeidernes tilbakemeldinger på alvor. Samtidig er det gledelig å se at det gis uttrykk for optimisme knyttet til tjenester vi skal levere innbyggerne, sier Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet (POD).

Synlig og tilgjengelig ledelse avgjørende for trivsel

Over 80 prosent mener nærmeste leder er tilgjengelig når de trenger vedkommende. Åtte av ti sier lederen er åpen for innspill fra medarbeiderne før beslutninger tas.Videre viser undersøkelsen at opplevelsen av utvikling, autonomi og forholdet til nærmeste leder skiller enheter med høy og lav jobbtilfredshet. Flertallet av etatens ledere fremstår som tydelige og tilstede i de lokalen prosessene som kjøres.

-Ledelse og ledelsesutvikling er en sentral satsing i nærpolitireform. Resultatene fra årets undersøkelse understreker hvor viktig dette arbeidet er for hver og en av våre medarbeidere, kommenterer Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet.

Ytringsklima

Ytringsklima er et nytt og viktig tema i årets undersøkelse. Et av hovedmålene i nærpolitireformen er "Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap".

77 prosent sier de er helt eller delvis enige i at det er en stor grad av åpenhet i etaten. 71 prosent sier de opplever det som trygt å si i fra.

- Årets medarbeiderundersøkelser viser at det fremdeles er arbeid som gjenstår. Vi ønsker en etat der alle medarbeidere føler seg trygge på å kunne si ifra, sier Aslaksen.

Bedre kjønnsbalanse, ledelsesutvikling og godt partsamarbeid, er vesentlig for arbeidet med ytringsklima. Andre tiltak innen dette området er nye varslingsrutiner. I tillegg skal det i løpet av 2018 utvikles og implementeres nytt system som gjør det lettere å melde fra om uønskede hendelser.

Uønsket atferd

Et annet tema som er nytt i årets undersøkelse, er spørsmål knyttet til uønsket atferd, både ved å bli utsatt for negative handlinger og uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

Etaten har jobbet systematisk med temaet de to siste årene, og har satt i gang flere tiltak, blant annet nye rutiner for varsling, innføring av anonym varslingskanal og opplæring av ledere og tillitsvalgte. I samarbeid med tillitsvalgte, distrikt og særorgan er det også utviklet en overordnet handlingsplan for å bedre kjønnsbalansen i etaten. Arbeidet med å få på plass nye etiske retningslinjer for etaten er også i gang.

Nasjonalt svarer 2 prosent at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

- Dette er 2 prosent for mye. Bak tallene er det mennesker. Det er nulltoleranse for slik atferd i politiet. Det er viktig at vi fanger opp omfanget av både uønsket seksuell oppmerksomhet og annen uønsket atferd, slik at vi kan arbeide med å håndtere og forebygge dette på en best mulig måte. Kunnskap om dette er viktig og vi er glade for at vi nå har et utgangspunkt å ta tak i, sier Aslaksen.

Tema om uønsket atferd skal vi fortsette å ha fokus på framover – både på nasjonalt og lokalt nivå.

- Nå skal vi gå dypere inn i tallene fra medarbeiderundersøkelsen og jobbe videre med å vurdere og sette i gang ytterligere tiltak, avslutter Aslaksen.

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert annet år i hele etaten. Undersøkelsen er et viktig tiltak for å kunne få tilbakemeldinger på medarbeidernes motivasjon og engasjement.

Medarbeiderundersøkelsen 2017, finner du her.