Når Politidirektoratet i dag har sendt politiets samlede høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet, anbefales en delt løsning.

- Vi har en meget grundig prosess bak oss. Seks politidistrikter og ett særorgan ønsker å videreføre dagens ordning med et ubevæpnet politi. Tre politidistrikter anbefaler at politiet bærer uladd våpen, mens tre politidistrikter og ett særorgan tar til orde for generell bevæpning av politiet. I tillegg har vi fått en rekke forslag til mellomløsninger og tydelige signaler om behov for større fleksibilitet. Dette har vi lyttet til, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Høringssvar Politi og Bevæpning

Behov for mer bevæpning

Dagens ordning med fremskutt lagring i kjøretøy innebærer at våpen ligger nedlåst i et skrin i politibilen, og de kan raskt hentes fram når et oppdrag krever bevæpning.

- Det er en god løsning, og vi mener denne løsningen i all hovedsak bør fortsette. Vi trenger ikke generell bevæpning av alt politipersonell overalt og til enhver tid. Samtidig ser vi at noen områder skiller seg ut og at noen situasjoner bør håndteres annerledes enn i dag. Vi trenger noe mer bevæpning for å ivareta samfunnsoppdraget og vår egen sikkerhet, og vi må styrke politiets grunnberedskap og innsatsevne i de situasjonene hvor det er et særskilt behov.

For å komme disse behovene i møte anbefaler Politidirektoratet i høringssvaret både områdebevæpning og at terskelen for oppdragsbevæpning senkes.

Områdebevæpning

Politidirektoratet mener politiet må ha anledning til å bevæpnes i flere situasjoner enn dagens regelverk tillater. Det er da snakk om bevæpning der trusselen anses for å være høyest, for eksempel i forbindelse med patruljering på særskilt utsatte eller sårbare områder.

- Oslo politidistrikt er et eksempel der vi mener politimesteren kan ha behov for å heve grunnberedskapen for noen patruljer i noen områder der det er mange mennesker samlet og politiet ikke har tilgang til våpen i kjøretøyet, sier Humlegård.

Et annet eksempel er Oslo Lufthavn Gardermoen, der Politidirektoratet mener det bør være bevæpnede patruljer.

- Hvordan en modell for områdebevæpning skal innrettes må utredes nærmere, sier Humlegård.

Lavere terskel for oppdragsbevæpning

Politidirektoratet mener også at det er nødvendig å senke terskelen for oppdragsbevæpning for å øke grunnberedskapen i særskilte situasjoner. Dette gjelder først og fremst i situasjoner der politiet ikke har tjenestevåpen tilgjengelig i umiddelbar nærhet gjennom fremskutt lagring i kjøretøy. Eksempler på dette er hundesøk i terreng eller oppdrag som krever bruk av båt, altså at oppdraget løses et godt stykke unna patruljebilen.

  • Bevæpning