Det fremkommer i politiets nasjonale rapport om trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet. Ifølge rapporten vil truslene øke i styrke og omfang, og utfordre politiets evne til å avdekke og etterforske kriminalitet. Derfor er det behov for en betydelig satsing på området.

Hvordan jobber de kriminelle?

Ifølge rapporten har teknologien endret måten mye av kriminaliteten gjennomføres på. Oppdagelsesrisikoen er lavere, og anonymitet og kryptering forsterker utfordringene med å sikre spor og bevis. Rapporten deler inn truslene i fire kategorier:

  • Datamaskiner angripes. Dette er blitt lettere fordi tilgjengeligheten og utvalget av skadevare (som bl.a. stjeler brukerdata) er blitt større. Metoder blir mer avanserte samtidig som angrep kan gjennomføres uten høy datafaglig kompetanse.
  • Folk utsettes for bedrageri og utpressing. Pengeoverføring på falske premisser, lokking av barn og seksuell utpressing øker.
  • Ulovlige varer omsettes. Narkotika, skytevåpen, informasjon, menneskehandel, seksuelle overgrep mot barn og deling av overgrepsmateriale øker i volum. Mye av dette skjer på det mørke nettet, som gjør det vanskeligere å avdekke og bekjempe.
  • Nettet brukes som en arena for spredning av frykt, trusler og vold. Terskelen for målrettede, ofte anonyme, krenkelser og mobbing er senket. Internett brukes også som en arena for radikale grupper til propaganda og rekruttering. Det gir også muligheter for borgervern og aktivisme.

Truslene vokser

Truslene vil vokse i styrke, omfang og kompleksitet. Samfunnets evne til å møte truslene utfordres. Følgende faktorer vil påvirke og utfordre politiets evne til å avdekke og etterforske kriminalitet:

  • Datalagring
  • Kryptering
  • Anonymisering
  • Jurisdiksjon
  • Metoder, kompetanse og tilgjengelig teknologi

Slik møter politiet utfordringen

Politiet er i ferd med å dreie en stor del av både fokus, ressursbruk og kompetansebygging i digital retning, men dette vil nødvendigvis ta noe tid. Flere tiltak er iverksatt.

Det var betydelige styrkinger på området både i 2013 og 2014, blant annet til Kripos. Innsatsen mot internettrelaterte seksuelle overgrep og vold mot barn ble styrket med om lag 25 millioner kroner i 2017.På flere områder besitter norsk politi spisskompetanse på høyt internasjonalt nivå, og norsk politideltar aktivt i internasjonalt politisamarbeid både nordisk og gjennom Interpol og Europol.

Vi gjennomfører den største reformen i norsk politi, der nettopp det å heve kvalitet, kompetanse og kapasitet innenfor nye og spesialiserte områder er et hovedmål. Politiet har også styrket sitt samarbeid med andre myndighetsaktører på området, og styrker samarbeid med næringsliv og øvrige aktører gjennom nærpolitireformen. Og politiet har fått tilgang på enkelte nye metoder, som gir oss mulighet til møte noen av utfordringene.

Last ned rapporten "Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet (2017).