Det regjeringsoppnevnte særorganutvalget anbefalte i mai flere omfattende endringer av hvordan politiet organiserer sine nasjonale oppgaver, eller oppgaver som krever spesiell kompetanse.

- Utvalget har gjort en viktig jobb. Utredningen reiser en rekke viktige og prinsipielle spørsmål om politiets etatsmodell, og hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag i tiden framover, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Trenger grundigere utredning

Politidirektoratets gjennomgang av høringsinnspill fra politidistrikt og særorgan viser at det er ulike synspunkter på mange av anbefalingene i utredningen. Direktoratet mener flere av utvalgets foreslåtte tiltak trenger en grundigere utredning for å kunne gi en mer helhetlig vurdering av konsekvenser ved å endre politiets etatsmodell.

Omfattende reformarbeid

Norsk politi er inne i en omfattende reform, med gjennomgripende endringer i både organisering og arbeidsmåter. I tillegg pågår store utviklingsprosjekter i etaten. Det utfordrer politiets kapasitet og gjennomføringsevne, og Politidirektoratet mener tidspunktet ikke er inne for å starte opp nye omfattende endringsaktiviteter i etaten. Senere i gjennomføringen av Nærpolitireformen vil det også være klarere hvor langt politidistriktene vil komme i utviklingen av egen kapasitet og kompetanse. Direktoretat mener det vil gi et bedre grunnlag for å beslutte en del av de foreslåtte tiltakene i særorganutredningen.

Etablerer cyber-krimsenter

I sitt høringssvar anbefaler Politidirektoratet blant annet å opprettholde både Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet som egne enheter.

- Politidirektoratet mener det ikke er et godt nok grunnlag for å gjennomføre endel av de foreslåtte tiltakene i særorganutredningen nå. Men vi støtter også flere av utvalgets forslag, og enkelte tiltak er vi allerede i gang med å iverksette. For eksempel har vi bestemt å opprette et nasjonalt cyber-krimsenter neste år, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Utvalgte konklusjoner i Politidirektoratets høringssvar:

 • Politidirektoratet mener det alltid vil være behov for nasjonale organer for å oppnå en god og effektiv polititjeneste
 • Politidirektoratet vil ikke anbefale en sammenslåing av Økokrim og Kripos
 • Politidirektoratet støtter ikke utvalgets forslag om å legge ansvaret for etterforsking av alvorlig miljøkriminalitet til Trøndelag politidistrikt
 • Politidirektoratet vurderer det som nødvendig å etablere et nasjonalt cyber-krimsenter (NC3), og arbeider for dette uavhengig av videre behandling av særorganutredningen
 • Politidirektoratet vil ikke anbefale avvikling av Utrykningspolitiet.
 • Politidirektoratet vil ikke anbefale at Politiets utlendingsenhet avvikles, eller at Politiets utlendingsenhets operative ansvar legges til Øst politidistrikt.
 • Politidirektoratet vil på det nåværende tidspunkt ikke anbefale at Nasjonale beredskapsressurser etableres som eget bistandsorgan.
 • Politidirektoratet ser behov for en gjennomgang av direktoratets rolle og oppgaver. Det ble høsten 2017 igangsatt et arbeid med videreutvikling av Politidirektoratet.
 • Spørsmålet om hvem som skal utnevne høgskolestyret ved Politihøgskolen bør avvente konklusjon om eventuell sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter, og at det er avklart hvilket eventuelt endret styringsbehov Politidirektoratet vil ha i forbindelse med Politihøgskolens rolle i nasjonal fagutvikling.
 • Politidirektoratet er i utgangspunktet skeptisk til å legge nasjonale oppgaver til politidistrikt, men ser at det kan finnes unntak som likevel kan gjøre dette aktuelt.
 • Politidirektoratet er enig i at ID-området er fragmentert, og at det er behov for en egen utredning for å vurdere bedre samordning og koordinering på området. Det pågår allerede et omfattende arbeid med ID- og passområdet i politiet.

Les hele høringssvaret her

 • Nærpolitireform