- Vi mener vi yter et forsvarlig og godt helsetilbud i dag, men vi er enig med Sivilombudsmannen i at dagens organisering kan føre til at helsepersonellets rolle fremstår som uklar overfor de innsatte, forklarer avdelingsleder ved utlendingsinternatet Kristina Vee Lægreid.

Avdelingslederen forteller at en organisering lik den kriminalomsorgen har, hvor helsetjenestene i hvert fengsel ligger under kommunehelsetjenesten, kunne sikret den faglige uavhengigheten Sivilombudsmannen etterlyste i sin besøksrapport i desember 2015.

Også Legeforeningen og Psykologforeningen har tidligere tatt til ordet for en slik ordning.

Vil ha helsegjennomgang

Lægreid er fornøyd med at Helse- og omsorgsdepartementet har konkludert rundt spørsmålet om hvorvidt kommunehelsetjenesten har kunnet overta helsetilbudet ved utlendingsinternatet, men etterlyser nå en gjennomgang av dagens helsetilbud.

- Som følge av anbefalingene fra Sivilombudsmannen både i rapport fra desember 2015 og september 2017 ønsker vi en helhetlig gjennomgang av helsetilbudet vi har i dag fra et tilsynsorgan, forteller Lægreid.

Hun understreker at det ikke ligger til Helse- og omsorgsdepartementet å foreta en vurdering av om de konkrete helsetjenestene som de innsatte mottar er gode nok. Det statlige organet som kan gjøre en slik vurdering er Statens Helsetilsyn.

Helsetilsynet vil derfor få oversendt Sivilombudsmannens rapport fra september 2017 i tillegg til PUs siste svarbrev, og blir anmodet om å vurdere tilsyn ved utlendingsinternatet på Trandum.

Har fulgt opp anbefalinger

PU har tatt Sivilombudsmannens anbefalinger alvorlig, og iverksatt tiltak i etterkant av tilsynet og besøksrapporten.

Blant tiltakene som er igangsatt er:

  • Innskjerpede rutiner for gjennomføring av daglige helsetilsyn ved sikkerhetsavdeling for å sikre et fysisk møte mellom helsepersonell og innsatte.
  • Innskjerpede rutiner for håndtering av sensitiv pasientinformasjon, som sikrer at taushetsbelagt informasjon ikke blir eksponert til ansatte uten at det foreligger et samtykke fra innsatte.
  • Installasjon av klokker med visning av tid, dato og ukedag ved sikkerhetsavdeling.
  • Justert maler for å tydeliggjøre at helsepersonell ikke har innvirkning på beslutninger om overføring av innsatte til sikkerhetsavdeling.

Videre kommer flere tiltak som allerede er iverksatt til å bli videreført.

- Dette gjelder særlig fokus på forebygging. Ansatte ved utlendingsinternatet gjennomfører minst 50 timer opplæring og trening årlig rettet mot blant annet forebygging av farlige hendelser, forklarer Lægreid.

Hun trekker også frem viktigheten av et variert og styrket aktivitetstilbud.

- Vi har igangsatt flere nye aktivitetstilbud og vi vil se nærmere på enda flere i tida framover. Vi har mange positive erfaringer fra aktivitetene vi har introdusert, og dette ble også fremhevet i under siste besøk fra Tilsynsrådet (736 kB) denne uka, forteller Lægreid.