28. november: Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) § 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven (1902) § 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011-2017 og en sommer/høst 2014.

22. oktober: Saken er oversendt Troms og Finnmark statsadvokatembeter for påtalemessig avgjørelse.Etterforskningen og den påtalemessige behandlingen hos Troms politidistrikt er nå ferdig, etter at statsadvokaten returnerte saken for videre etterforskning i august.

De avklarende etterforskningsskritt som statsadvokaten ba om i august er nå gjennomført, og saken er oversendt Troms og Finnmark statsadvokatembeter for en påtalemessig avgjørelse.

23. august: Statsadvokaten har kommet til at det må foretas enkelte avklaringer i saken før den kan påtaleavgjøres, og har dermed returnert den til Troms politidistrikt for videre etterforsking.

Det skal gjennomføres et avsluttende avhør av siktede. Videre er det bedt om sakkyndig undersøkelse av en de fornærmede.

Statsadvokaten har bedt om at saken oversendes på ny innen 1. november 2018.

Politiet tar dette til etterretning og skal gjennomføre de etterforskningsskritt vi er bedt om, men har ikke ytterligere kommentarer i saken.

Medio juli: Etterforskningen og den påtalemessige behandlingen hos Troms politidistrikt er ferdig. Saken er oversendt Troms og Finnmark statsadvokatembeter for en påtalemessig avgjørelse.

Torsdag 8. februar: Politiet begjærer ikke videre varetektsfengsling av den siktede i sedelighetssaken. Den siktede blir løslatt i løpet av dagen.

- Det er ikke så stor fare for forspillelse av bevis at videre fengsling er påkrevd av hensyn til etterforskninga, sier politiinspektør Elin Norgård Strand.

Siktelsen er utvida til å omfatte samme type forhold for ytterligere en fornærmet. Det er tre fornærmede i saken, inkludert den fornærmede i den tidligere henlagte saken. Mistanken rundt de tre fornærmede knytter seg til hendelser etter 2010.

Politiet mistenker fortsatt at det kan være flere fornærmede, og at siktede har møtt dem i flyktninge-/asylmiljøet og blant ungdom som har bodd på institusjon.

Hvis noen har tips i saken bes de ta kontakt med politiet i Tromsø på tlf. 77 79 60 00.

Den siktede blir ilagt kontaktforbud overfor de fornærmede.

Bistandsadvokater er Håvard Flatland og Gunhild Bergan.

Mandag 15. januar: Hålogaland lagmannsrett har i dag behandlet og forkastet anken over varetektsfengsling for den siktede i sedelighetssaken som er under etterforskning i Troms politidistrikt.

Når det gjelder de ikke identifiserte fornærmede som politiet tidligere har omtalt, finner lagmannsretten i likhet med tingretten at det på nåværende tidspunkt ikke er skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold ovenfor disse. Lagmannsretten finner at det foreligger slik bevisforspillelsesfare knyttet til den opprinnelige delen av siktelsen, at fengsling er nødvendig.

Eventuelle henvendelser om å utlevere kjennelsen må rettes til Hålogaland lagmannsrett.

Politiet har gjennom dagen fått inn ytterligere noen tips i saken.

Kripos kommer til Tromsø og starter sin bistand tirsdag.

Politiet har utover dette ikke noe nytt å melde om etterforskningen i saken.

Torsdag 11. januar: Forlenget fengsling i sedelighetssak. Politiet i Tromsø har i dag fått medhold i varetektsfengsling i fire nye uker for den siktede mannen i den pågående sedelighetssaken.

Bakgrunn for forlenget varetekt er bevisforspillelsesfare og behov for mer tid til å gjennomgå beslaglagt materiale og gjennomføre avhør.

Siktelsen mot mannen omfatter en navngitt mann som fornærmet, og er utvidet til å omfatte flere mulige fornærmede. Pr. nå har ikke etterforskningen avdekket hvor mange, eller identitet, på de mulige fornærmede.

Siktelsen i nåværende sak omfatter tidsrom over flere år. Den navngitte fornærmede er en mann, forholdene som etterforskes har skjedd etter fylte 16 år.

Siktelsen er konkretisert i forhold til straffebud:

Straffeloven (1902) § 193 første ledd
for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold

og straffeloven (2005) § 295
for å ha skaffet seg seksuell omgang ved
a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller
c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon

Politiet gjør også undersøkelser for å se om det er grunnlag for å gjenåpne tidligere straffesak fra 2015/16 med lignende forhold og samme siktet mann.

Torsdag 11. januar: Politiet i Tromsø har begjært forlenget fengsling i sedelighetssak, i fire uker, på grunn av bevisforspillelsesfare.

Onsdag 10. januar: Etterforskningen fortsetter i dag med gjennomgang av beslag i saken. Fengslingsfristen går ut i morgen, torsdag, kl. 16.00, og politiet har ikke tatt stilling om det skal begjæres videre varetektsfengsling.

Tirsdag 9. januar: - Politiet jobber med gjennomgang av beslag, analyse og avhør. Det er ikke tatt stilling til ev. videre varetektsfengsling, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon.

Mandag 8. januar: Etterforskning av saken fortsetter, men politiet har ikke nye opplysninger i dag:
- Vi etterforsker saken videre, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si noe mer om saken, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon.

Sist fredag bekreftet stasjonssjefen at politiet har innledet etterforskning etter følgende straffebud:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

En mann er siktet i saken. Han ble varetektsfengslet i kjennelse fra Nord-Troms tingrett sist torsdag, i en uke med brev- og besøkskontroll.