Politiets innbyggerundersøkelse, som er gjennomført for tiende gang, måler innbyggernes forhold til politiet. Spørsmål om publikums tillit til politiet og innbyggernes bekymringer for ulike hendelser står sentralt.

På spørsmål om hvilke typer hendelser innbyggerne er mest bekymret for å bli rammet av, svarer 3 av 10 (32 prosent) nettsvindel. Dette er første gang nettbasert kriminalitet ligger øverst på listen. Tidligere år har innbyggerne vært mest bekymret for å bli rammet av trafikkfarlige hendelser.

- Dette speiler den endringen vi ser i kriminalitetsutviklingen. Kriminaliteten reduseres, blir mer kompleks og organisert og den flytter seg fra den fysiske verden til den digitale verden. Det gjør den vanskeligere å oppdage og mer krevende å etterforske, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård, som er tydelig på at politiet også må endre seg.

Politiets innbyggerundersøkelse 2017

Digital satsing

Samtidig som nettsvindel ligger øverst på listen over hendelser folk er bekymret for, har innbyggerne ganske lav tiltro til politiets håndtering av ulike former for kriminalitet på nettet. Bare 1 av 3 har tiltro til at politiet håndterer nettsvindel og trakassering på nett på en god måte.

- Politireformen er svaret på dette. Politiet må endre seg i takt med endringer i samfunnet og kriminaliteten, sier Humlegård. Etaten er på vei til å rigge politiet for framtiden, men mye gjenstår fortsatt.

- Vi er i gang med en digital satsing med blant annet nettpatruljer og et cyberkrimsenter som etableres i år, men vi ønsker å prioritere disse oppgavene i langt større grad enn hva vi har gjort så langt. Dette er et ressurs- og tidkrevende arbeid som stiller krav til oss når det gjelder spisset kompetanse, IKT-verktøy og kapasitet. Vi har en stor jobb foran oss og trenger solide budsjetter framover for å levere på de oppgavene vi er satt til å gjøre.

Tilliten til politiet øker

Til tross for at politiet står midt i en omfattende reform har tilliten til politiet økt de to siste årene. Ifølge undersøkelsen har 83 prosent tillit til politiet, noe som er en framgang fra forrige måling i 2016 (81 prosent). Politireformen har ført til store endringer i etaten de siste to årene, noe som har krevd både ressurser og kapasitet i politidistriktene.

- Jeg er glad for at tilliten til politiet øker i en reformperiode. Vi jobber hver eneste dag for å fortjene og opprettholde tilliten innbyggerne viser oss. Undersøkelsen er en tydelig tilbakemelding til oss om at vi klarer å holde løftet om å levere gode polititjenester samtidig som vi gjennomfører reformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Det siste året har det også vært en svak økning i følelsen av trygghet i befolkningen. I undersøkelsen svarer 95 prosent at de føler seg trygge der de bor og ferdes.

Bekymringer rundt terror

Spørsmål om terror er med i undersøkelsen for første gang og i underkant av fire av ti svarer at de er bekymret for at et terrorangrep kan inntreffe i Norge.

-Med tanke på hyppigheten av terrorhendelser i Europa de siste årene, en periode med forhøyet trusselvurdering og tidvis bevæpnet politi, er det ikke vanskelig å forstå at innbyggerne har bekymringer rundt dette, sier Humlegård.

Om politiets innbyggerundersøkelse

  • Gjennomført av Ipsos for Politidirektoratet
  • 5 456 respondenter
  • Telefonintervjuer
  • Undersøkelsen er tidligere gjennomført i: 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 og 2016

Relatert innhold