Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse kartlegger og beskriver befolkningens holdninger til politiet. Undersøkelsen avdekker politiets omdømme i befolkningen, folks oppfatninger av politiet på ulike virksomhetsmåter, opplevelse av trygghet og bekymring for kriminalitet, samt en rekke forhold rundt kontakt med politiet. Liknende undersøkelser har vært gjennomført i 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016.

Ipsos MMI har stått for gjennomføring og analyse av årets undersøkelse. Målgruppen for undersøkelsen er Norges befolkning over 18 år. Totalutvalget består av 5456 personer i alderen 18-99 år. Det er gjennomført 1364 intervjuer i Oslo politidistrikt, samt mellom 370 og 377 intervjuer i hvert av de andre 11 politidistriktene. Datainnsamlingen fant sted i tidsrommet 6. september til 9. oktober 2017. Det nevnes i rapporten at alle utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet.

I årets undersøkelse er det på landsbasis en styrking av befolkningens tillit til politiet sammenlignet med i fjor. Samlet sett har 83 prosent av befolkningen svært eller ganske stor tillit til politiet, noe som er en økning på to prosent. Det er særlig andelen som har svært stor tillit som øker. I Agder politidistrikt er det 79 prosent som svarer at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. Det er samme resultat som i 2016, men flere svarer at de har svært stor tillit.

- Vi opplever en positiv trend ved at flere i denne undersøkelsen oppgir at de har svært stor tillit til oss. Det er et bilde som gjelder for hele politi-Norge. Det synes jeg er veldig tillitsvekkende og hyggelig, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Det oppleves å være trygt å bo og ferdes i Norge. Ni av ti eller flere føler seg trygge i sitt distrikt. I Agder svarte 94 prosent at de føler seg trygge der de bor.

- Høy tillit og stor trygghet hos befolkningen er svært viktig for oss. Det er ikke minst tilfredsstillende når vi tar i betraktning at vi de to siste årene har brukt mye krefter på å organisere oss på nytt gjennom nærpolitireformen, sier Lindeberg.

Når det gjelder grad av bekymring for å bli utsatt for kriminalitet, er det på landsbasis i år en liten nedgang i andelen som er bekymret. For første gang er nettsvindel den hendelsen flest er bekymret for å bli utsatt for. Tidligere har det vært størst bekymring for trafikkfarlige hendelser.

- Det er positivt at bekymringene for å bli utsatt for kriminalitet går ned. Bekymringen for nettsvindel har økt og vi vet at flere har opplevd å bli utsatt for nettsvindel i en eller annen form.

Jeg finner grunn til å minne om at nettsvindel er en type kriminalitet vi som forbrukere kan beskytte oss mot ved å følge anbefalte råd. Når en handler på nettet er det for eksempel viktig å tenke igjennom følgende: "Virker et tilbud for godt til å være sant, så er det ofte det". Det er som ved handel for øvrig, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.

Befolkningen mener generelt at politiet har meget eller ganske god evne til å håndtere saker som trafikkfarlige hendelser, ordensforstyrrelser, ran og vold eller trusler om vold. De områdene hvor flest mener politiet har meget eller ganske dårlig håndteringsevne er tyveri eller innbrudd i bolig, hærverk og tyveri på offentlig sted. Når det gjelder områder som identitetstyveri, svindel på nett, tyveri på offentlig sted og utpressing, er det større usikkerhet.

En av tre nordmenn oppgir å ha opplevd kriminalitet i året som gikk. Den andelen av kriminelle handlinger som anmeldes varierer svært mye med typen kriminalitet. På landsbasis blir tyveri og ran anmeldt i omtrent 70 prosent av tilfellene, mens nettsvindel, nett-trakassering og sexovergrep på nettet anmeldes i langt mindre grad. De vanligste grunnene til ikke å anmelde er at saken var liten eller at saken forventes henlagt eller nedprioritert.

- Det er flere grunner til at nettsvindel, nett-trakassering og sexovergrep på nett har hatt en lavere anmeldelsesprosent. Til dels har nok politiet i for liten grad hatt fokus på å avdekke denne type kriminalitet, men dette er nå i ferd med å snu. Vi må endre oss i takt med endringer i samfunnet og kriminaliteten. Kriminaliteten er i ferd med å flytte seg fra gata til data. Vi er i gang med en digital satsing med blant annet å styrke politiets tilstedeværelse på nett og Politidirektoratet er i ferd med å etablere et cyberkrimsenter. Med økt fokus og bedre kunnskap ser vi allerede nå at vi etterforsker flere slike saker. Det vises i den forbindelse spesielt til saker som angår seksuelle overgrep ved bruk av nettet, sier Lindeberg.

I årets undersøkelse er det for første gang stilt spørsmål om terrorisme. I underkant av 40 prosent er meget eller ganske bekymret for at et terrorangrep vil inntreffe i Norge. 45 prosent tror politiet i Norge vil kunne håndtere et terrorangrep meget eller ganske godt.

På spørsmål om hvilket inntrykk innbyggerne har av politiet i Agder, er det også positive tendenser å spore.

63 prosent av respondentene har svært godt eller ganske godt inntrykk av politiet når det gjelder "å forhindre lovbrudd der det blir truet med eller utøvet vold". Det er opp ni prosent fra 2016.

41 prosent av respondentene har svært godt eller ganske godt inntrykk av politiet når det gjelder "å pågripe personer som har begått innbrudd". Det er opp åtte prosent fra 2016.

40 prosent av de spurte har svært godt eller ganske godt inntrykk av politiet når det gjelder "å komme raskt til åstedet når de blir tilkalt etter en voldsforbrytelse". Det er på samme nivå som i 2016.

På spørsmål om hvordan politiet "behandler folk med respekt uavhengig av hvem de er", svarer 77 prosent av de spurte at de har et svært godt eller ganske godt inntrykk av politiet. I 2016 var 74 prosent av de spurte av samme oppfatning.

58 prosent av de spurte mener politiet i Agder er regelmessig synlige i ditt lokalområde. Det er opp fire prosent fra 2016. 34 prosent svarer at politiet har regelmessig kontakt med innbyggerne i ditt lokalområde, noe som er opp ni prosent fra 2016.

- Synlighet og kontakt med publikum er viktige elementer som vi også skal ha fokus på og forbedre gjennom den pågående nærpolitireformen, sier Lindeberg.

57 prosent svarer at de er helt enig eller delvis enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp. Det er også en oppgang på seks prosent sammenlignet med 2016. Til slutt svarer 79 prosent av de spurte at de mener det er lett å komme i kontakt med politiet, mot 76 prosent i 2016.

- Politiets evne til å komme raskt til stedet etter en voldsutøvelse, er blant våre aller viktigste leveranser til befolkningen og deres trygghetsfølelse. Det er nettopp derfor dette måles kontinuerlig i våre responstidsmålinger. På tross av en utfordrende geografi med mange små kommuner, viser målinger at politiet i Agder stort sett leverer innenfor de krav som er satt sentralt av overordnede myndigheter. Politiet i Agder er opptatt av at befolkningen skal føle seg trygge, og vi har som mål å øke den operative patruljevirksomheten ute, ikke minst i de indre bygder, sier Lindeberg.

For ytterligere opplysninger kan politimester Kirsten Lindeberg kontaktes på telefon: 40 44 22 40. Lindeberg er tilgjengelig i dag, tirsdag 9. januar, mellom kl. 15.00 -16.00, og i morgen onsdag 10. januar.