- Politiets oppgave er å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige. Når kriminaliteten endrer seg, må politiet også endre måten vi jobber på. Politireformen handler om å ruste politiet for fremtiden, og levere enda bedre polititjenester til befolkningen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Nye politidistrikter på plass

Før sommeren 2018 vil alle de 12 nye politidistriktene ha på plass komplett og ny organisasjon, inkludert nye operasjonssentraler og redusert antall lensmannskontorer. En ny og mer effektiv organisering er en viktig forutsetning for å levere en bedre polititjeneste.

- I løpet av 2018 kommer det et taktskifte. Politiet vil fokusere mindre på organisering og mer på å utvikle kompetanse og mer effektive arbeidsmetoder. Politiet leverer bedre resultater etter hvert som den nye organiseringen og de nye arbeidsmetodene får virke over tid, sier Odd Reidar Humlegård.

Nye arbeidsmåter

Fra 1. januar i år er arbeidsmetoden "politiarbeid på stedet" innført i alle politidistrikt. Over 6000 medarbeidere har fått opplæring i metoden. Arbeidsmetoden innebærer at politipatruljen i størst mulig grad skal etterforske og løse saker på stedet når ting nettopp har skjedd. Politiet tar i bruk nye teknologiske verktøy og arbeidsmetoder for å støtte dette. Politiet jobber også med å innføre en rekke tiltak for å øke kvaliteten på etterforskningsarbeidet. Til nå har 4 500 har gjennomført tredagers opplæring i etterforskning.

Fakta om politireformen:

  • Omfattende omorganisering: Politiet gikk fra 27 til 12 politidistrikter januar 2016. Etter dette har omorganiseringen av politidistriktene foregått i flere faser, med gradvis avvikling av de tidligere politidistriktenes organisasjonsstrukturer. Før sommeren 2018 vil alle de 12 nye politidistriktene ha på plass komplett og ny organisasjon, inkludert nye operasjonssentraler.
  • Færre lensmannskontorer: Som en del av den nye organiseringen, vil politidistriktene avvikle eller slå sammen lensmannskontorer. Det skal skape mer politikraft ved at det frigjøres tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver. Total skal antallet kontorer i Norge reduseres fra 340 til 225. Om lag 40 kontorer ble avviklet høsten 2017, mens de fleste av de resterende vil avvikles første halvår 2018. Det er i hovedsak små lensmannskontorer som avvikles, med et snitt på 4 medarbeidere.
  • Forebygging som primærstrategi: Politiets nye arbeidsmetoder bygger på at forebygging er politiets primærstrategi for å sikre trygghet, lov og orden. Et styrket etterretningsarbeid, samt er tettere samarbeid med kommunene og lokale aktører, er viktige elementer i satsningen på forebygging. De nye politidistriktene har etablert nye felles forebyggingsenheter, og lederen sitter i politimesterens ledergruppe. I 2018 ferdigstilles politiets nye nasjonale strategi for kriminalitetsforebygging.
  • Styrket samarbeid med kommunene: Politiråd og politikontakt er viktige for å sikre et tettere og mer systematisk samarbeid med hver enkelt kommune og lokale aktører. I politirådet blir politi og kommune enige om felles utfordringer og planer. I juni 2017 fikk alle kommuner i Norge en egen politikontakt. Politikontakten skal jobbe forebyggende og være synlig lokalt. Samtidig er politikontakten fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og kommune for å følge opp planene fra politirådet.
  • Politiarbeid på stedet: Fra 1. januar i år er arbeidsmetoden "politiarbeid på stedet" innført i alle politidistrikt. Metoden innebærer at politipatruljen i størst mulig grad skal etterforske og løse saker på stedet når ting nettopp har skjedd. Politiet tar i bruk nye verktøy og arbeidsmetoder for å støtte dette. Det har så langt gitt oss gode resultater, og er et godt eksempel på hvordan politiet kan jobbe smartere. Den nye arbeidsmetoden skal videreutvikles.
  • Etterforskningsløft: Bedre kvalitet på etterforskning er en sentral del av politireformen. Det er etablert en bred strategi for å heve kvaliteten på politiets etterforskning de kommende årene. I 2017 gjennomførte 4 500 ansatte tredagers kurs i etterforskning, noe som representerer et omfattende kompetanseløft i politiet.