- Det er gledelig at vi opplever at innbyggerne i distriktet har tillit til politiet, og også at det skjer i en tid med mye omtale av de endringene norsk politi står i. Vi er helt avhengig av folks tillit for å gjøre jobben vår. Distriktet har stått i en omfattende reform i over to år, og det har vært krevende samtidig som vi har oppretthold vårt daglige ansvar for innbyggernes trygghet og tillit, sier politimester Christine Fossen.

Politidirektoratet har siden 2004 gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse som kartlegger og beskriver innbyggernes oppfatninger av politiet. Den avdekker befolkningens tillit til politiet, opplevelse av trygghet, bekymring for kriminalitet og oppfatninger av politiets arbeid innenfor flere områder.

Undersøkelsen viser også at 95 % av de som bor i Sør-Øst føler seg trygge der de bor og ferdes.

Inntrykk av politiet innsats

I undersøkelsen er også innbyggerne spurt om deres inntrykk av politiet innsats innenfor ulike innsatsområder. I Sør-Øst opplever innbyggerne at politiet gir et godt inntrykk knyttet til å forhindre lovbrudd der det blir truet eller utøvd vold, og at politiet kommer raskt til åstedet når de blir tilkalt etter en voldsforbrytelse.

- Dette er også en av våre høyest prioriterte områder. Vold er en alvorlig forbrytelse og har store skadevirkninger på de som utsettes for det, er vitne til det og samfunnet for øvrig. Vi trenger også tillit fra våre innbyggere til at vi tar dette alvorlig. Ikke minst for at flest mulig skal melde fra slik at volden kan opphøre – spesielt innenfor husets fire vegger.

De områdene hvor inntrykket er mindre bra med hensyn til å håndtere utfordringer, er tyveri på offentlig sted og trakassering/svindel på nett.

- Her har vi helt klart en jobb å gjøre. Folk bruker nettbaserte tjenester mer enn før, og politiet må være der folk er. Vi er nødt til å organisere politiet på en måte som gjør at nettet ikke blir et fristed for kriminelle. Kriminalitetsområde krever spesialisering og ekstra fokus i årene som kommer, det er vi veldig bevisst på, sier Fossen.

Bekymring for kriminalitet

Tidligere år har trafikkfarlige hendelser vært den hendelsen folk har vært mest bekymret for å bli utsatt for. Det har endret seg i årets undersøkelse, hvor de spurte svarer at svindel på nett er den hendelsen de er mest bekymret for. Deretter følger identitetstyveri. Minst frykt er det for å bli utsatt for hatkriminalitet eller utpressing. Bekymringen er høyest i de eldre aldersgruppene på de fleste områder. Unntaket er voldtekt og trakassering på nett hvor de yngre er mer bekymret.

Kontakt med politiet

I undersøkelsen blir de som har vært i kontakt med politiet på en eller annen måte også spurt om hvor fornøyde de var med sitt møte med politiet. De som var mest fornøyde hadde vært i kontakt med politiet av praktiske årsaker (for eksempel søkt om pass) eller hadde vært stoppet mens de kjørte bil. De som var minst fornøyde hadde levert anmeldelse. Årsaken til oppgitt misnøye var opplevelsen av at politiet ikke ga tilstrekkelig hjelp, og følelsen av at saken ikke ble tatt alvorlig nok.

Likevel har andelen som har et meget eller ganske godt inntrykk av at politiet har vært klare og tydelige økt siden 2016. Det gjelder også opplevelsen av politiet evnet til å bidra med tilstrekkelig informasjon og hjelp, og at man føler at man blir tatt alvorlig.

Årets undersøkelse ble gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Politidirektoratet i september/oktober 2017.