- Politiet har i flere år jobbet målrettet for å få redusert antall grove tyverier fra boliger i Agder, og det har vært egne etablerte prosjekter med spesielt fokus på etterretning og forebygging av boliginnbrudd. Siden 2015 har vi sett en nedgang og det svært gledelig å se at den nedadgående trenden har fortsatt også i 2017. Vi har aldri registret så få saker på grove tyveri fra bolig som vi gjorde i fjor, sier politimester Kirsten Lindeberg.

- Distriktet har ikke registrert innbruddsraid fra øst- europeiske kriminelle i den skala vi tidligere har sett. Det kan henge sammen med at politidistriktet har oppklart og fått flere domfellelser i seriesaker, sier Lindeberg.

Kriminalstatistikken i Agder politidistrikt for 2017 viser en nedgang i antall vinningssaker på 16,6 prosent sammenlignet med 2016.

Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

I 2017 ble det registrert 19.467 straffesaker i politidistriktet mot 21.651 i 2016, en nedgang på 9,9 prosent. Trenden har vært nedadgående i flere år. Til sammenligning lå man for 10 år siden på godt over 26.000 saker pr. år i Agder politidistrikt.

Politimester Kirsten Lindeberg er meget godt fornøyd med kriminalstatistikken og resultatene for Agder politidistrikt i 2017.

- Til tross for at vi er inne i en politireform så har det vært høy produksjon og stor grad av effektivitet i sakshåndteringen. Det er derfor ekstra gledelig at resultatene er gode. Spesielt gledelig er det at den registrerte kriminaliteten går nedover, sier Lindeberg.

- Samtidig er vi oppmerksomme på at en del av kriminaliteten nok kan ha forflyttet seg over på nett. Anmeldelsestilbøyeligheten i disse sakene kan være noe lavere. Det viser også Politiets innbyggerundersøkelse for 2017. Nettkriminalitet er viktig for oss og vi står overfor en digital satsing hvor vi skal styrke politiets tilstedeværelse på nett, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Ungdomsvolden bekymrer

Voldskriminaliteten totalt sett holder seg stabil med en svak økning på 1,4 prosent fra 2016. I 2017 ble det registrert 2132 saker mot 2103 i 2016.

I 2017 ble det registrert 274 voldssaker hvor personer under 18 år inngår som mistenkt, siktet eller domfelt. I 2016 var dette tallet 207 i 2016 og 122 i 2015. Det er mer enn en dobling på tre år.

- Ungdomsvolden i sentrum av de store byene våre øker og det er bekymringsfullt, sier Lindeberg.

I 2017 ble 642 personer under 18 år mistenkt, siktet eller domfelt for til sammen 1259 straffbare forhold. Antall narkotikasaker holder seg stabilt fra 2016, mens man ser en økning innen skadeverk og vold.

- Det er allerede iverksatt mye godt arbeid i samarbeid med kommunene for å snu denne trenden. Politidistriktet utarbeider nå en analyse som vil gi oss et bedre grunnlag for å finne de riktige tiltakene sier Lindeberg.

Det ble i 2017 registrert ett drap i Agder politidistrikt. Drapet fant sted på Sørlandssenteret i juli.

Seksualforbrytelser

I 2017 ble det registrert 304 anmeldelser av sedelighetsforhold mot 280 saker i 2016, en økning på 8,6 prosent.

I 142 av disse sakene var fornærmede under 16 år ved gjerningstidspunktet. Av disse var fornærmede under 14 år i 99 saker.

- Vi har de senere årene sett en økende tendens knyttet til overgrep på internett. I mange tilfeller forledes unge jenter og gutter til å sende bilder av seg selv. Kriminalitet på internett har ingen geografiske sperrer og sakene berører ofte mange barn. Disse sakene er krevende å etterforske. Agder politidistrikt har i 2018 økt ressursbruken for å etterforske og forebygge denne type kriminalitet, sier Lindeberg.

Fortsatt økning i antall tilrettelagte avhør av barn

Antall tilrettelagte avhør av barn har økt jevnt siden 2012. Det ble da registrert 142 avhør. I 2016 var tallet 375 og i 2017 var tallet 440.

- Den store økningen i antall avhør er ressurskrevende, men dette er et av våre høyest prioriterte områder. Vi har derfor økt antall ansatte som arbeider med dette fagfeltet, og lokalene i Barnehuset er utvidet. Det er et godt samarbeid mellom fagpersonalet i Barnehuset, etterforskerne og de påtaleansvarlige på dette saksfeltet, sier Lindeberg

Høyt antall familievoldssaker

I 2017 ble det registrert 202 straffesaker for brudd på straffelovens § 282 - mishandling i familieforhold og § 283 – grov mishandling i familieforhold. I 2016 var tallet 187 og i 2015 205.

- Vi vet at det er store mørketall innenfor denne type kriminalitet, sier Lindeberg.

Narkotikaovertredelser

Det ble totalt sett registrert 2169 narkotikasaker i politidistriktet i 2017. Det har vært en nedgang i disse sakene siden 2015.

- Det har vært en nedgang i registrerte narkotikasaker i 2017. Noe av forklaringen ligger i prioriteringene. Satsingen og resultatene vi har fått gjennom å legge ned store ressurser i større narkotikaprosjekter, er jeg svært godt fornøyd med. Dette har resultert i mange domfellelser og tiltaler, samt betydelige beslag og inndragninger, sier Lindeberg.

Våpen

Agder politidistrikt har i 2017 tilbakekalt 40 våpenkort. I tillegg ble det levert inn 740 ulovlige våpen og 328 kilo ammunisjon under våpenamnestiet våren 2017.

Utlendingsfeltet

I 2017 ble det i Agder politidistrikt opprettet 143 utvisningssaker og 27 bortvisningssaker.

I 2017 ble det returnert 94 utenlandske borgere som følge av bort- eller utvisningsvedtak. Av disse var 44 fra EØS-området hvorav fem fra Litauen, 13 fra Romania og sju fra Polen.

Det er nesten identisk med 2016 og disse to årene skiller seg ut med de høyeste antall uttransporterte personer de fem siste årene. Det er en markant økning fra 2015 hvor det ble uttransportert 76 personer.

Økonomisk kriminalitet

I 2017 ble det registrert 95 konkurssaker, mens det i 2016 ble registrert et historisk høyt antall (167 saker). Samlet krav i disse sakene var i 2017 på 169 millioner, mot 361 millioner i 2016.

Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid

Agder politidistrikt hadde i 2017 en oppklaringsprosent på 54,6 prosent mot 56 prosent i 2016. Saksbehandlingstiden på oppklarte saker var i gjennomsnitt 73 dager i 2017 mot 84 dager i 2016.

- Jeg er godt fornøyd med at politidistriktet i 2017 har redusert saksbehandlingstiden og at vi har en høy oppklaringsprosent som holder seg stabil sammenlignet med tidligere år, sier Kirsten Lindeberg.

 

Det vil bli anledning til å avtale intervjuer eller be om kommentarer fra visepolitimester i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll. Han er tilgengelig på telefon 40 44 22 40 fra klokka 10.00 onsdag 25. januar.