Fra 1. mars vil det ikke lenger være åpningstider for publikum på de lensmannskontorene eller politistasjoner som blir samlokalisert med andre.

- Alle politibygg vil ikke stå klare til å ta imot kollegaer fra andre politibygg 1. mars. Det vil derfor i en overgangsfase være politibygg hvor det er ansatte som jobber, men hvor det ikke vil være åpningstider for publikum, sier visepolitimester og prosjektleder i PNP Agder, Arne Sundvoll.

Sigurd Reiersen, som sitter i prosjektgruppen og har sitt ansvarsområde innenfor Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA), opplyser at det er mange parallelle prosesser på gang og at det er en målsetting om å avvikle gamle politibygg i løpet av 2018.

- Det er mange ting som skal på plass, men vi har god kontroll og vi har en god plan for avvikling av politibygg og etablering av nye, sier Reiersen.

Utsendelse av pass

I påvente av Stortingets endelige avgjørelse når det gjelder antall steder hvor det skal utstedes pass, vil Agder politidistrikt fortsette å utstede pass på sju politistasjoner/lensmannskontorer. På grunn av at Lyngdal lensmannskontor samlokaliseres med Farsund, vil passutstedelse skje i Farsund når nye Farsund og Lyngdal lensmannskontor er ferdig med ombygging. De andre stedene hvor det utstedes pass blir i Arendal, Tvedestrand, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og Valle.

Den nye organisasjonsstrukturen i Agder politidistrikt innebærer at det skal være 15 lensmannskontorer og politistasjoner fordelt på 11 lensmanns- og politistasjonsdistrikter.

- De sju lensmennene og fire politistasjonssjefene vil ha totalansvar innenfor forebygging, etterforskning og beredskap i hvert sitt distrikt. De blir spydspisser ut mot kommuner og befolkningen, og får en svært sentral rolle med å trygge befolkningen gjennom å få et mer synlig og tilstedeværende politi, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Politikontakt i alle kommuner

Som et ledd i nærpolitireformen er det i hver kommune oppnevnt en politikontakt. Politikontakten skal være lensmanns- eller politistasjonsdistriktets faste kontaktledd med kommunen og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet.

Her følger en oversikt over de nye lensmanns- og politistasjonsdistriktene, samt hvem som leder dem og hvem som er politikontakter:

Flekkefjord og Kvinesdal lensmannsdistrikt – Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor, stedsplassert i Flekkefjord.

 • Lensmann: Asbjørn Skåland
 • Politikontakt Flekkefjord: Jan Magne Olsen
 • Politikontakt Kvinesdal: Jan Magne Olsen

Oppmøtested for ansatte på Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor vil fra 1. mars være Flekkefjord. Det vil ikke være åpningstider for publikum i Kvinesdal etter 1. mars.

Åpningstider i Flekkefjord vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

- Vi beholder etter all sannsynlighet lokalene i Kvinesdal fram til ny løsning i Flekkefjord står klar til bruk. Politiets Fellestjenester (PFT) har fått i oppdrag fra politimester å iverksette et prosjekt som har til hensikt å få på plass en ny politistasjon i Flekkefjord snarest mulig. Forprosjektet avsluttes i disse dager, og nå skal behovsanalysen kvalitetssikres og utlyses i det åpne markedet lokalt, sier prosjektleder Arne Sundvoll.

Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt – Farsund og Lyngdal lensmannskontor, stedsplassert i Farsund.

 • Lensmann: Jan Terje Aas
 • Politikontakt Farsund: Svein Kåre Tjomsland
 • Politikontakt Lyngdal: Svein Kåre Tjomsland

På grunn av ombyggingsarbeid på lensmannskontoret i Farsund vil det i en kortere periode etter 1. mars bli oppmøtested for ansatte i Lyngdal. Det vil i denne perioden være åpningstider for publikum i Lyngdal, men ikke i Farsund.

Åpningstider i Farsund (Lyngdal inntil kontoret i Farsund er klart) vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

- Vi beholder kontorene i Lyngdal fram til Farsund-kontoret er klar til å ta imot den økte bemanningen. I Farsund skal vi også tilrettelegge for pass og ID-funksjonen, som bør være på plass så fort som mulig etter 1. mars. PFT har videre fått i oppdrag å bygge ut blant annet garderober, møterom og spiserom, sier Sundvoll.

Lindesnes politistasjonsdistrikt – Mandal politistasjon, Byremo lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Mandal og Byremo.

 • Politistasjonssjef: Anne Margrethe Ruud
 • Politikontakt Mandal og Lindesnes: Dag Helge Engeland
 • Politikontakt Byremo: Odd Arvid Johannessen

Oppmøte for ansatte i Lindesnes politistasjonsdistrikt vil bli på Mandal politistasjon eller på Marnardal og Audnedal lensmannskontor fra 1. mars. Kontorene i Hægebostad og Åseral vil bli benyttet etter avtale eller ved oppdrag fram til vi åpner lensmannskontor på Byremo.

Åpningstider og informasjon om de andre kontorene i Lindesnes politidistrikt vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

- Arbeidsgruppa jobber med en behovsanalyse for lensmannskontoret på Byremo. Denne analysen skal munne ut i en utlysning lokalt for å se på hva markedet kan tilby av muligheter og fasiliteter. Kontoret skal dekke kommunene Åseral, Hægebostad og Marnardal og Audnedal. Det skal tilrettelegges for at seks polititjenestepersoner skal ha Byremo som fast oppmøtested. Vi planlegger for en god garasje som skal ha kapasitet til å ha scooter og annet beredskapsutstyr som kan komme på dette stedet. Dette er et veldig spennende prosjekt som har utviklet seg etter innspill fra ordførerne i de berørte kommunene sier Sundvoll.

 

Kristiansand politistasjonsdistrikt – Kristiansand politistasjon, stedsplassert i Kristiansand.

 • Politistasjonssjef: Ole Hortemo
 • Politikontakt Kristiansand: Grete Pedersen

Politistasjonene i Vågsbygd og Randesund blir fra 1. mars avviklet som politistasjoner. Her vil det ikke være åpningstider for publikum etter 1. mars.

Åpningstider på Kristiansand politistasjon vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

- Noen ansatte som jobber i Kristiansand politistasjonsdistrikt med forebygging og etterforsking vil etter planen ha kontorlokaler i Vågsbygd og Randesund, sier Sundvoll.

 

Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt – Søgne og Songdalen lensmannskontor, stedsplassert i Songdalen.

 • Lensmann: Per Juell Larsen
 • Politikontakt Søgne: Terje Erklev
 • Politikontakt Songdalen: Terje Erklev

Åpningstider på lensmannskontoret i Songdalen vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt – Vennesla og Iveland lensmannskontor, stedsplassert i Vennesla.

 • Lensmann: Frode Forslund
 • Politikontakt Vennesla: Bodil Flo Gausdal
 • Politikontakt Iveland: Bodil Flo Gausdal

Åpningstider på lensmannskontoret i Vennesla vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

Lillesand og Birkenes lensmannsdistrikt – Lillesand og Birkenes lensmannskontor, stedsplassert i Lillesand.

 • Lensmann: Kjetil Nygård
 • Politikontakt Lillesand: Ikke avklart. Blir ivaretatt inntil videre av Kjetil Nygård.
 • Politikontakt Birkenes: Ikke avklart. Blir ivaretatt inntil videre av Kjetil Nygård.

Oppmøtested for ansatte på Lillesand og Birkenes lensmannskontor vil være Lillesand fra 1. mars. Det vil ikke være åpningstider for publikum på Birkenes etter 1. mars.

Åpningstider på lensmannskontoret i Lillesand vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

Leieavtalen i Birkenes er sagt opp, og vil bli fraflyttet snarest mulig etter 1. mars.

Setesdal lensmannsdistrikt – Valle og Bykle lensmannskontor, Bygland og Evje og Hornnes lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Valle og Evje.

 • Lensmann: Sigurd Langeid
 • Politikontakt Evje: Terje Stifoss
 • Politikontakt Bygland: Terje Stifoss
 • Politikontakt Valle: Ikke avklart. Blir ivaretatt inntil videre av Dag Hovden
 • Politikontakt Bykle: Ikke avklart. Blir ivaretatt inntil videre av Dag Hovden

Oppmøtested for ansatte i Setesdal lensmannsdistrikt vil fra 1. mars være Evje og Valle. Det vil ikke være åpningstider for publikum på Bygland etter 1. mars.

Åpningstider for lensmannskontorene i Valle og Evje vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

Grimstad politistasjonsdistrikt – Grimstad politistasjon, stedsplassert i Grimstad.

 • Politistasjonssjef: Terje Gundersen
 • Politikontakt: Halvor Øymoen

Åpningstider på politistasjonen i Grimstad vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

Arendal og Froland politistasjonsdistrikt – Arendal og Froland politistasjon, stedsplassert i Arendal.

 • Politistasjonssjef: Jan Sverre Krogstad
 • Politikontakt Arendal: Jan Sverre Krogstad
 • Politikontakt Froland: Robert W. Lie

Oppmøtested for ansatte på Arendal og Froland politistasjon vil være Arendal fra 1. mars. Det vil ikke være åpningstider for publikum på Froland etter 1. mars.

Åpningstider på politistasjonen i Arendal vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

Kontoret på Froland vil bli avviklet snarest mulig etter 1. mars.

Holt lensmannsdistrikt – Risør og Gjerstad lensmannskontor, Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor, Åmli lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Risør, Tvedestrand og Åmli.

 • Lensmann: Odd Holum
 • Politikontakt Risør: Jon Anders Ausland
 • Politikontakt Gjerstad: Jon Anders Ausland
 • Politikontakt Tvedestrand: Odd Arvid Bjørnbakk
 • Politikontakt Åmli: Margrethe Solvang
 • Politikontakt Vegårshei: Margrethe Solvang

Oppmøtesteder i Holt lensmannsdistrikt vil være Risør, Tvedestrand og Åmli fra 1. mars. Det vil ikke være åpningstider for publikum på Vegårshei og Gjerstad etter 1. mars.

Åpningstider på kontorene i Risør, Tvedestrand og Åmli vil du finne på politiet.no/agder fra 1. mars.

- På Vegårshei er leieavtalen sagt opp, og det vil den også bli i Gjerstad om kort tid.

Politimester har bestilt et prosjekt fra Politiets Fellestjenester for å se på nytt lensmannskontor i Risør, sier Sundvoll.