100 nye millioner i frie midler

Etaten har i mange år hatt et betydelig etterslep spesielt på investeringer og materiell. I årets budsjett gis det derfor 100 millioner kroner som frie midler. Pengene gir økt kapasitet for å håndtere driftssituasjonen, og går i all hovedsak til politidistriktene.

- Med denne ekstrabevilgningen legges det til rette for å bidra til å redusere etterslep og ubalanser i etaten. Dette er viktig for at vi skal kunne levere gode publikumstjenester og samtidig styrke vår innsats innenfor særskilte områder, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Økt bemanning

I 2018 skal politiet ansette 370 politikvinner- og menn, hovedsakelig i politidistriktene. Det legges opp til en gradvis oppbemanning i løpet av 2018, og politiet opprettholder stø kurs mot målet om to politi pr 1000 innbyggere i 2020.

Nye politistillinger skal lyses ut primært rettet mot nyutdannede, og målsetningen er at alle studenter fra 2018-kullet som har bestått eksamen, skal få jobb i politiet i løpet av året eller første halvdel av 2019.

- Bemanningen i politiet øker og det er vi glade for. En fortsatt styrking av politiet må til for at vi skal kunne innfri alle ambisjoner og forventninger i forhold til reformen, kommenterer Humlegård.

Behov for klare prioriteringer, også i 2018

I årets budsjett får politiet de rammene som trengs for å kunne levere gode publikumstjenester fra dag til dag, og samtidig kunne investere i viktige satsinger som blant annet beredskapssenter, helikoptre og internettrelaterte overgrep mot barn.

- Årets budsjett er et godt budsjett for etaten samlet sett. Samtidig ser vi at flere av de økonomiske utordringene som politiet har erfart over tid, også vil prege 2018. Kombinasjonen av etterslepet på investeringssiden og krav til effektivisering, i tillegg til en stor andel øremerkede midler og krav til bemanningsøkning, krever klare prioriteringer også i 2018, avslutter Humlegård.

Prioriterte områder i 2018

I 2018 skal politiet prioritere følgende områder:

 • Bedre og likere tjenester til innbyggerne
 • Styrke måloppnåelsen innen særskilte prioriterte områder:

  • Redusere straffesaksrestanser
  • Øke innsatsen mot vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper
  • Styrke arbeidet med arbeidslivskriminalitet
  • Opprettholde fokus på retur og grense- og territorialkontroll
 • Ferdigstille strukturendringene i nærpolitireformen og videreføre arbeidet med de seks prioriterte funksjonene (etterretning, politiråd og politikontakt, tjenestekontor, politipatruljen, operasjonssentralen og felles straffesaksinntak)

 • Ta i bruk mulighetene som ligger i digitalisering

 • Øke det økonomiske handlingsrommet

Politiet mot 2025

Politiet mot 2025 er Politi- og lensmannsetatens virksomhetsstrategi. Strategien angir retning mot 2025, og setter strategiske mål for perioden 2017-2020, med utgangspunkt i samfunnsoppdraget. Her kan du lese mer om strategien Politiet mot 2025.