Foto viser Karin Berthelsen og Grete Pedersen
Fv. Karin Berthelsen, Kristiansand kommune og Grete Pedersen, Agder politidistrikt.
FotoKristiansand kommune

Hvert år utgis Trendrapporten som omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

Trendrapporten 2017 (21,03 mB)


Bekymringsfull økning

Det har siden 2009 vært en nedgang i ungdomskriminaliteten i Kristiansand, med 2015 som det året med historisk lavt antall saker. I 2016 var det en økning i kriminaliteten, med 329 saker. I 2017 økte kriminaliteten ytterligere til hele 462 saker. Voldssaker har økt mest, narkotikasaker har økt noe, mens antallet tyverier og har en liten nedgang.       

  • Voldssaker: 105 saker i 2017 mot 74 saker i 2016. Det er en økning i alle typer vold. Det er kroppskrenkelser, kroppsskade, trusler og vold/forulemping/trusler mot politiet som utgjør de fleste sakene. Omtrent halvparten av sakene skjer i Kvadraturen.
  •  Vinningssaker 148 saker i 2017 mot 154 saker i 2016. Det gjelder i hovedsak tyveri fra butikk. Omtrent halvparten av sakene skjer i Kvadraturen og en fjerdedel på Sørlandssenteret. Selv om vinningssakene holder seg stabilt totalt sett, så har antallet registrerte ran økt fra ett ran i 2016 til åtte ran i 2017,og antall bilbrukstyverier økt fra 1 til 9 saker.

  • Gruppen ser at det er en liten økning i narkotikabruk blant ungdom etter det i 2016 var kraftig nedgang fra året før. I 2015 var det 100 saker, i 2016 var det 37 saker og i 2017 var det 49 saker.

  • Kriminalitetstypen "annen" har økt fra 20 saker i 2016 til 77 saker i 2017. Av disse sakene gjelder 42 saker brudd på oppholdsforbud i Kvadraturen.

- Vi er særlig bekymret for den økte voldskriminaliteten og at økningen har vært størst på kroppskrenkelser, sier fungerende leder for forebyggende seksjon Kristiansand politistasjon og fungerende politikontakt i Kristiansand kommune, Grete Pedersen.

Kvadraturen øker som risikoområde

Trendrapporten avdekker at antall registrerte saker i Kvadraturen har økt fra 157 saker i 2016, til 239 i 2016. Totalt sett begås ca. halvparten av alle sakene i Kristiansand, i Kvadraturen.

- Slik har det vært i flere år, og vi klarer ikke å få snudd denne trenden. Det er her de fleste volds-, vinnings- og narkotikasakene skjer og dette bekymrer oss veldig, sier Pedersen.

Kvadraturen har lite voksenkontakt og voksenkontroll, og flere unge oppholder seg der som en fritidsaktivitet. Gruppen ser at 14 til 17 år gamle jenter og gutter fra ulike bydeler og nærliggende kommuner er mobile og oppsøker hverandre i Kvadraturen.

Sammensatt problemstilling

Det er en klar økning i begåtte lovbrudd blant gutter, fra 147 gutter i 2016 til 181 gutter i 2017. På den andre siden er det en betydelig nedgang blant jenter, fra 81 jenter i 2016 til 58 jenter i 2017. Gutter i alderen 15-17 år år dominerer når det gjelder registrerte lovbrudd.

- Årsaker til at ungdommene gjør kriminalitet er sammensatte og det handler om ulike faktorer både på individ, gruppe og samfunnsnivå. Flere av dem er sårbare ungdommer og mestrer ikke skole. Vi ser også vanskelige familieforhold, fattigdom, manglende inkludering og integrering. De søker anerkjennelse blant likesinnede og blir en del av et kriminelt ungdomsmiljø hvor de får status og respekt gjennom å gjøre kriminalitet, som vold, sier Pedersen. Rus er også en sentral faktor.

Totalt 239 ungdommer ble registrert for lovbrudd i 2017. Av dem var 108 ungdommer innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

- Disse ungdommene har de samme utfordringene som norskfødte med norske foreldre, men i tillegg har de utfordringer knyttet til språk og kultur, sier Pedersen.

Flere gjengangere

Rapporten avdekker at antall unge gjengangere har økt fra 13 ungdommer i 2015, til 20 ungdommer i 2017. Samlet sett står disse bak 210 forhold registrert i 2017. Alle ungdommene er/har vært i barnevernet. 13 av ungdommene er på institusjon. Av de 20 ungdommene er 12 hjemmehørende i Kristiansand.

- Unge gjengangere er registrert med fem forhold eller mer i 2017, og årsaken er ofte sammensatt. Rus er en fellesnevner, og flere sliter med psykisk helse og kommer fra vanskelige oppvekstmiljø. Kriminalitet begått av ungdom er en utfordring som vi tar på alvor, og som både politiet og Kristiansand kommune jobber systematisk med på system- og individnivå, sier Pedersen.

Brudd på oppholdsforbud

I starten av 2017 gav politiet, for første gang, enkelte ungdommer forbud mot å oppholde seg i Kvadraturen. Som følge av det ble det registret 42 saker om brudd på oppholdsforbud i Kvadraturen i 2017.

- I stedet for å redusere mulighetene til å begå nye kriminelle handlinger, som vi håpte på, førte dette til et forsterket sinne mot politiet, brudd på oppholdsforbudet og vold mot politiet. Dette forklarer noe av økningen i antall registrerte saker, sier Pedersen.

 

  • Grete Pedersen, fungerende leder for forebyggende seksjon Kristiansand politistasjon og fungerende politikontakt i Kristiansand kommune, kan nås på telefonnummer: 990 90 878.
  • Karin Berthelsen, koordinator Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team, kan nås på telefonnummer: 900 10 703.

 

  • Kriminalitetsutvikling