Illustrasjonsfoto av lydavhør. To politimenn tar lydavhør av gutt.
Illustrasjonsfoto
FotoAdam Stirling

Etter at metoden lydavhør på stedet ble tatt i bruk i juli 2016, har politiet gjennomført nesten 73 000 slike avhør. Økningen har skjedd gradvis måned for måned og med en foreløpig rekord i april i år, med 4837 lydavhør på stedet.

Metoden innebærer at politipatruljen avhører vitner, fornærmede og mistenkte eller siktede på stedet, umiddelbart etter at en hendelse har inntruffet. Denne nye måten å jobbe på har flere fordeler, både for involverte personer og for samfunnet. For eksempel slipper vitner i mye større grad å møte hos politiet i etterkant av hendelsen, og dermed spares mye tid. Metoden gjør også at det blir lettere å oppklare små saker og at politiet kommer raskere og bedre i gang i større saker.

Politiet jobber smartere

Lydavhør på stedet er ett konkret resultat av politireformen og et godt eksempel på hvordan politiet jobber smartere, mer effektivt og hever kvaliteten på politiets innsats.

- Når vi sikrer informasjon umiddelbart etter en hendelse, er den mer detaljert og mindre påvirket enn hvis samme person hadde blitt avhørt dager eller uker senere. Avhørene får også en høyere bevisverdi når det gjøres lydopptak, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet

God utvikling i alle distrikter

Hittil i år er det gjennomført 17 800 lydavhør på stedet. Alle landets operative politipatruljer bruker nå metoden. Antallet gjennomførte avhør varierer en del mellom politidistriktene. Hovedårsakene til forskjellene mellom politidistriktene er at antall hendelser varierer med befolkningstetthet i og størrelse på distriktet. I tillegg har distriktene hatt ulike tidsplaner for opplæringen i metoden, som har foregått fra september 2016 til og med mars i år. Distriktene som var ferdige med opplæringen tidlig, har hatt bedre tid til å ta metoden i bruk, og tar derfor en stor andel av alle avhør på stedet på lyd.

- Vi er relativt tidlig i prosessen med å innføre en ny måte å jobbe på, og jeg er svært fornøyd med at vi allerede tar så mange lydavhør på stedet som vi gjør, sier Roll-Matthiesen.

Riksadvokaten tilfreds

Riksadvokaten har gitt pålegg om at det skal gjøres lydopptak av alle avhør, og i prinsippet skal så mange avhør som mulig tas på stedet. Statsadvokat ved Riksadvokatembetet Reidar Bruusgaard er fornøyd med utviklingen.

- Vi registrerer med tilfredshet at uenighet om hva som egentlig ble sagt under et avhør, er en diskusjon som i stor grad har forsvunnet fra norske rettssaler, sier han. Lydopptak gjør det mulig å skrive presise og poengterte rapporter, samtidig som originalmaterialet kan ettergås av partene ved behov.

- Avhør er av sentral betydning ved all etterforsking, og riksadvokatens beslutning om å innføre obligatorisk lydavhør "så vidt mulig" i hele politietaten fra og med 2017 var en viktig milepæl.

Lydavhør på stedet er ikke ment som en erstatning for tradisjonelle avhør, men som et viktig og effektivt supplement. Spesielt i alvorligere straffesaker vil det alltid være behov for etterfølgende og grundige politiavhør.

Bedre kvalitet i initialfasen

Til grunn for riksadvokatens rundskriv 2/2016 om politiavhør lå et omfattende utredningsarbeid. Vurderingen var at både hensynet til bevisumiddelbarhet, kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet tilsa at tiden var moden for å ta i bruk moderne teknologi.

- Rask og pålitelig informasjonsinnhenting fra mistenkte og vitner på et åsted, er helt avgjørende i initialfasen. Samtidig har påtalemyndigheten hatt oppmerksomhet omkring formalia, at dette blir tilfredsstillende ivaretatt i en ofte kaotisk situasjon. Erfaringene så langt er gode, hvor ikke minst den yngre generasjonen tjenestemenn anvender moderne teknologi på en naturlig måte, sier Bruusgaard hos Riksadvokatembetet.

Forstørr bilde Stolpediagram av utviklingen i antall lydavhør
Oversikten viser utviklingen i antall lydavhør på stedet siden metoden ble innført i juli 2016

Eksempler på saker der lydavhør på stedet har vært sentralt i den videre straffesaksbehandlingen

I en familievoldssak i Sør-Øst politidistrikt ble det gjort lydavhør av en kvinne og hennes to barn. Alle tre forklarte seg i hovedsak likt om at kvinnens samboer hadde slått. Da den siktede ble avhørt, ga han en helt annen forklaring. Noen dager senere ringte den eldste av de to barna etterforskeren og fortalte at det han hadde sagt om mannens overgrep i avhør ikke var sant. Da saken kom opp for retten forklarte den fornærmede kvinnen seg også annerledes enn hun hadde gjort i lydavhøret, og hennes forklaring samsvarte nå med tiltaltes forklaring. Tingretten dømte mannen for vold mot kvinnen og den eldste gutten. Begrunnelsen for domfellelsen var blant annet forklaringene til politiet på stedet. Retten uttaler:

"Forklaringene er avgitt kort tid etter at forholdet fant sted, og de er sammenfallende på vesentlige punkter."

I en voldtektssak i Sør-Vest politidistrikt ble lydavhørene verdifulle fordi tingretten, og senere lagmannsretten, kunne høre hvordan fornærmede og tiltalte framsto kort tid etter hendelsen. Den fornærmede kvinnen framsto sterkt preget av hendelsen. Den tiltalte hevdet frivillig seksuell omgang og at fornærmede var i godt humør da de skilte lag.

I denne saken ble fornærmedes tilstand i straksavhøret et like sentralt bevis som innholdet i forklaringen hennes. Mannen ble dømt.

Lydavhør på stedet er ett av flere tiltak innenfor metoden politiarbeid på stedet, som er et av de store innholdselementene i politireformen. Gjennom politiarbeid på stedet har politipatruljene i hele landet fått utvidet ansvar og opplæring for å etterforske på stedet, ved bruk av teknologi og ved å ha gode rutiner for samarbeid innad i politiet.