Rask utvikling av sikre digitale løsninger vil være svært viktig for politiets evne til å realisere målene som ligger i politiets strategi fram mot 2025. Det bidrar også til at politiet bedre kan utnytte mulighetene og møte utfordringene som ligger i den voldsomme innovasjonen som skjer på teknologiområdet.

- For å kunne lage fremtidsrettede, gode digitale løsninger innenfor politiets økonomiske rammer må etaten ha en annen tilnærming til å etablere IKT-løsninger enn det vi tradisjonelt har hatt. Framover skal vi blant annet utvikle flere løsninger selv med våre egne ressurser, og vi skal bruke markedet på en smartere måte, sier IKT-direktør Cato Rindal i Politidirektoratet.

Cato Rindal

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for IKT-avdelingen

Utvikle mer selv med egne ressurser

Politiet skal nå styrke sin evne til å gjøre mer av IKT-utviklingen selv. Dette gjelder særlig digitale løsninger innen forebygging, beredskap, straffesaksbehandling og etterretning.

-Dette er strategisk viktig kompetanse for politiet. Tjenestene er særegne og det finnes lite ferdige løsninger og tilgjengelig kompetanse i markedet. Vi ser derfor at det er viktig og riktig at politiet utvikler disse løsningene selv, og på den måten også beholder fleksibilitet for videreutvikling av løsningene etter hvert som de tas i bruk, kommenterer Rindal.

Utvikle digitale løsninger på en annen måte

For å utvikle bedre digitale løsninger raskere skal politiet ta i bruk moderne utviklingsmetoder. Målet er å levere funksjonalitet kontinuerlig gjennom hyppigere og mindre leveranser.

-Den teknologiske utviklingen har de siste årene gitt nye muligheter for å levere digitale løsninger, dette må politiet også utnytte for å bygge gode løsninger og være en attraktiv arbeidsgiver. Stikkord er produktutvikling, DevOps og skyteknologi, sier Rindal.

Bruke markedet smartere

Det er ikke hensiktsmessig, kostnadseffektivt eller gjennomførbart for politiet å ha full kapasitet og kompetanse innenfor alle områder av IKT-funksjonen. På mange områder eksisterer det allerede kompetanse og løsninger i markedet som politiet kan og bør anvende.

-Vi ser at det er mulig å utnytte leverandørmarkedet enda bedre enn det politiet gjør i dag. På denne måten kan vi raskere få på plass veletablerte løsninger der det er mulig. Det er også muligheter for konsolidering av avtaler og leverandører, sier Rindal.