Pressemelding fra statsadvokaten 7.2.2019: Tiltalen omhandler overtredelse av straffeloven (1902) § 233 første og andre ledd. Bestemmelsen rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Tiltalte kom til Norge i 1997 som asylsøker og bodde frem til 1999 i bolig på Sjøvegan i tilknytning til asylmottaket. Han har siden oppholdt seg andre steder i Norge, men tidvis også oppholdt seg i sitt hjemland. Tiltalte erkjenner ikke straffeskyld.

Saken er forhåndsberammet ved Nord Troms tingrett med oppstart 13. mars 2019. Det er satt av 3 uker til saken.

--

3. desember 2018: Saken om det såkalte Sjøvegan-drapet i juli 1998 er oversendt statsadvokaten.

Etterforskningen og den påtalemessige behandlingen hos Troms politidistrikt er ferdig. Saken er oversendt Troms og Finnmark statsadvokatembeter for en påtalemessig avgjørelse.

– Politiet gir ikke informasjon om resultatet av etterforskningen eller innholdet i oversendelsen. Det ventes at statsadvokaten først vil gi informasjon om saken når den er påtalemessig avgjort av Riksadvokaten, som står for den endelige påtaleavgjørelsen, sier politiadvokat Kirsti Jullum Jensen i Troms politidistrikt.

Politiet har høsten 2018 gjennomført avsluttende etterforskningsskritt, bla:

  • 5-10 avhør av vitner
  • Gjennomgang av elektronisk beslag
  • Avklaring av siktedes alder
  • Nytt avhør av siktede

Videre varetekt:

I sin kjennelse av 15. august besluttet Nord-Troms tingrett at siktede kan holdes varetektsfengslet inntil 12. september 2018.

Siktedes relasjon til fornærmede:

Etterforskningen så langt bekrefter at siktede, sammen med flere andre, utførte hagearbeid hjemme hos Marie Louise Bendiktsen ca. to måneder før drapstidspunktet.

Om siktede:

Siktede er Tamil fra Sri Lanka og kom til Norge som asylsøker i januar 1997. Han kom til Sjøvegan Asylmottak i februar 1997. I september samme år ble han overført til bosettingstjenesten i Salangen kommune, og var da ikke lenger tilknyttet Sjøvegan Asylmottak. Han flyttet til Stavanger i april 1999, og derfra til Finnmark i desember 1999. I mars 2001 flyttet han til Oslo, der han senere giftet seg og stiftet familie. Siktede begikk gjentatt kriminalitet frem til han ble utvist i to år i 2014. I desember 2016 kom han tilbake til Norge og oppholdt seg her til mars 2017. Neste retur til Norge var onsdag 20. juni 2018.

---

29. juni: Siktede er avhørt fire ganger og har forklart seg forholdsvis detaljert. Han har ikke erkjent straffeskyld.

En DNA-profil med siktedes DNA førte til gjennombrudd i saken. Siktede var mindreårig asylsøker tilknyttet Sjøvegan asylmottak i Salangen da drapet fant sted.

22. juni: En mann i slutten av 30-årene ble pågrepet onsdag 20. juni, siktet for det såkalte Sjøvegan-drapet i juli 1998.

- Det er en ny gjennomgang av bevisene i saken som har ført til pågripelsen. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på hvilke bevis det dreier seg om nå, men det er det samla bevisbildet som gjør at politiet mener at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha begått drapet, sier politiadvokat Kirsti Jullum Jensen i Troms politidistrikt.

Siktede er begjært varetektsfengslet, og fengslingsspørsmålet blir avgjort ved kontorforretning ved Nord-Troms tingrett i løpet av dagen i dag, fredag 22. juni. Vedkommende er siktet etter straffeloven (1902) § 233 drap, § 192 voldtekt og § 148 ildspåsettelse. Avhør av siktede er påbegynt, men det er for tidlig å gå inn på hva siktede har forklart, utover at han ikke erkjenner straffeskyld.

- Mannen i slutten av 30-årene er av utenlandsk opprinnelse og har utenlandsk statsborgerskap. Han befant seg i Salangen på drapstidspunktet, men har oppholdt seg utenlands de siste årene. Han ble pågrepet på Gardermoen lufthavn onsdag formiddag i det han ankom landet, forteller lensmann og leder for Midt-Troms Andreas Nilsen i Troms politidistrikt.

Drapssaken har vært etterforsket i snart 20 år. Siden juni i fjor har et team i Troms politidistrikt og etter hvert Kripos sin Cold Case-gruppe intensivert arbeidet med drapssaken. Etterforskningen har særlig gått på digitalisering av dokumentene i saken for bedre analyse av eksisterende informasjon, gjennomgang av kriminaltekniske bevis, og oppfølging av det såkalte Tyskland-sporet fra sommeren 2017.

Det var Marie-Louise Bendiktsen (59) som ble funnet død i brannruinene av sitt hjem i Sjøvegan i Salangen kommune i Troms onsdag 15. juli 1998. Obduksjonsrapporten viste at hun var drept.

De pårørende er varslet om pågripelsen.