Politiets utlendingsenhet (PU) anmodet Helsetilsynet i januar i år om å vurdere om det var grunnlag for at det skulle gjennomføres tilsyn ved utlendingsinternatet. Bakgrunnen var bekymringene Sivilombudsmannens forebyggingsenhet redegjorde for i deres besøksrapporter offentliggjort henholdsvis i desember 2015 og i september 2017.

Helsetilsynet henviste videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som i et brev til PU 12. juli 2018 skriver at de har merket seg "en rekke forbedringstiltak ved internatets helsetjeneste" i PUs oppfølging av de to rapportene.

Fylkesmannen bemerker at det er igangsatt flere prosesser for å sørge for at helsetilbudet er i samsvar med lovbestemte krav, og skriver derfor at de etter en samlet vurdering ikke finner grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging.

Tiltakene som er iverksatt ved utlendingsinternatet i løpet av det siste året inkluderer blant annet:

  • Flere tiltak for å sikre at sensitiv pasientinformasjon håndteres på en måte som sikrer at ansatte ikke gis innsyn i eller overhører taushetsbelagt informasjon uten at det foreligger uttrykkelig samtykke fra den internerte.
  • Klargjøring av interne retningslinjer med hensyn til tilsyn av internerte som oppholder seg på sikkerhetsavdelingen.
  • Fokus på tydelig rolleavklaring mellom politiets ansatte og helsepersonell.
  • Det planlegges å utrede mulighetene for å etablere en tilrettelagt avdeling for internerte med utfordringer knyttet til psykisk helse.
  • Ytterligere tiltak for aktivisering av internerte, herunder blant annet diverse utendørsaktiviteter.

Åpen for fremtidig tilsyn

- Vi er glade for at Fylkesmannen bemerker de forbedringstiltakene vi har iverksatt ved utlendingsinternatet, sier avdelingsleder ved felles enhet for arrest- og internatdrift i PU Kristina Vee Lægreid.

Hun understreker samtidig at konklusjonen ikke på noen måte er en sovepute i det videre arbeidet for å utvikle og forbedre helsetilbudet.

- Det er flere områder vi følger opp som tidligere har blitt bemerket av Sivilombudsmannen og andre som har vært på besøk. Blant annet har vi en målsetning om at vi mot slutten av året skal påbegynne en utredning av tilbudet vårt for internerte med psykiske utfordringer, påpeker Lægreid.

Hun legger til at dersom det på et senere tidspunkt likevel skulle være aktuelt med et tilsyn i forbindelse med bekymringene fra Sivilombudsmannens rapporter, vil utlendingsinternatet selvsagt være positive til å legge til rette for dette.

- Jeg setter alltid pris på de ulike tilsynene og tilbakemeldingene vi får. Dette gjør at vi holder oss på tå hev og får innspill til hvordan vi kan forbedre oss, sier avdelingslederen.

Bakgrunn

  • Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kritiserte i en besøksrapport offentliggjort i desember 2015 flere forhold ved helsetjenestene hos utlendingsinternatet. Sivilombudsmannen mente blant annet at ordningen med innleie av helsetjenester kan føre til at helsepersonellets rolle fremstår som uklar overfor de internerte.
  • En ordning hvor helsetjenestene ble lagt under kommunehelsetjenesten i Ullensaker ble derfor vurdert av PU. Etter en henvendelse fra PU konkluderte Helse- og omsorgsdepartementet i desember i fjor at det med dagens lovverk ikke er anledning til å legge helsetjenestene til kommunehelsetjenesten.
  • PU ba deretter Statens Helsetilsyn i januar i år om å vurdere om helsetilbudet ved utlendingsinternatet er godt nok. Helsetilsynet henviste videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
  • Fylkesmannen gjennomgikk alle oppfølgingsbrevene PU har sendt Sivilombudsmannen i etterkant av besøksrapportene, og stilte også nye spørsmål til PU for å få en oppdatert situasjonsbeskrivelse.